אאא

דף טו

*לחי מאליו. *דרשות גט.

א.     לחי העומד מאליו שלא סמכו עליו מאתמול לכו"ע אינו לחי, ואם סמכו עליו לאביי הוי לחי ולרבא לא, ולהו"א פליגי אף במחיצה העומדת מאליה. והשמועות 1. העושה סוכתו בין האילנות כשירה, מוקי שנטען לכך מתחילה, וקמ"ל דלא גזרינן שמא יבא להשתמש באילן. 2. אילן וחיצת הקנים נעשין דיומד, ודחי בנטעו לכך מתחילה, וקמ"ל דחיצת הקנים פחות משלשה טפחים. 3. אילן המסיך על הארץ ונופו מגיע לתוך שלשה טפחים מהקרקע מטלטלין תחתיו בפחות מבית סאתים, ודחי בנטעו לכך מתחילה, ואין מטלטלין בכולן משום דהוי דירה שתשמישה לאויר. 4. שבת בתוך מחיצה של עשרה טפחים בתל או נקע יש לו ממנה אלפים אמה לכל רוח, ש"מ דמחיצה העומדת מאליה הויא מחיצה ופליגי רק בלחי, ונחלקו לשיטתם האם לחי משום מחיצה או היכר. 5. אבני גדר שמובדלות זו מזו פחות משלשה טפחים א"צ לחי אחר, אמרינן בבנאן לכך מתחילה, וקמ"ל שלא אמרינן שנעשה למיסר בנינא. 6. כותל שצידו האחד כנוס מחבירו שנראה רק מבחוץ או רק מבפנים נידון משום לחי, אמרינן ה"נ בנעשה מתחילה לכך, וקמ"ל דינא דנראה מבחוץ ושוה מבפנים. 7. רב שלח את שמשו להביא ספל מים ונפל הלחי והעמידו ולא סמך על דקל כיון שלא היה דעתם עליו מאתמול ש"מ כאביי, וא"א לומר דפלוגתייהו דווקא בשלא סמכו עליו מאתמול.

ב.     דרשות הפסוקים בגט 1. וכתב, לריה"ג בכל דבר, ולרבנן שאינה מתגרשת בכסף. 2. ספר, לריה"ג למעט רוח חיים ואוכל, ולרבנן לספירת דברים. 3. ספר כריתות, לריה"ג דלא מתגרשת בכסף, ולרבנן לדבר הכורת בינו לבינה. 4. כרת כריתות, לרהי"ג לכורת בינו לבינה, ורבנן לא דרשי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בלחי העומד מאליו והאופן, והשמועות (7)

ב.    המח' בדרשות הפסוקים בגט (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com