אאא

דף כה

*קרפף. *מיעוטו והכשרו.

א.     כיצד ממעטים קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה 1. אילנות אינם מיעוט. 2. בנה עמוד גבוה עשרה טפחים, אם רחבו ארבעה טפחים לכו"ע הוי מיעוט, ואם רחבו פחות משלשה טפחים לכו"ע אינו מיעוט. ומשלשה עד ארבעה טפחים לרבה הוי מיעוט דהא הוי טפי מלבוד, ולרבא אינו מיעוט משום דבעינן מקום חשוב וליכא. 3. וכן פליגי בהרחיק מן הכותל ועשה מחיצה, ולרב שימי פליגי בפחות משלשה טפחים אבל ביותר משלשה מהני לכו"ע. 4. טח טיט, אם יכול לעמוד בפ"ע לכו"ע מהני, ובאינו יכול לעמוד בפ"ע פליגי. 5. הרחיק מן התל ועשה מחיצה, ביותר מרארבעה טפחים לכו"ע מהני, ובפחות מכך או על שפת התל נחלקו, ובעשה מחיצה על גבי התל לכו"ע מהני כיון שגר באויר המחיצות העליונות. 6. נבלעו מחיצות התחתונות ונשארו העליונות, בנכסי הגר לא קנה כיון שהשביח ממילא ולא כשזרע, ולענין שבת הויא מחיצה שנעשית בשבת ושמה מחיצה ורק במזיד גזרו שאין לטלטל בתוכה.

ב.     הכשר קרפף יותר מב"ס 1. קרפף בית שלש סאין וקירה בו בית סאה, לרבה אויר קירויו מייתרו ולרבי זירא הקירוי מועיל. ומייתי מחלוקת גבי טלטול באכסדרה שבבקעה ונחלקו האם אמרינן פי תקרה יורד וסותם, ודחי דהכא איירי שהגג בשיפוע ואין לו פה שיכול לסתום. 2. קרפף ב"ס שנפרץ במלואו לחצר אסור דנעשה יותר מב"ס, להו"א דאויר החצר מייתרו ולמסקנא מקום המחיצות מייתרו. 3. בוסתנא של אילנות היתה סמוכה לכותל בית ונפל הכותל החיצוני, ובעי להו"א לסמוך על הכותל הפנימי של הבית ע"מ שימשיך להחשב מוקף לדירה, ודחי שמחיצות אלו נעשו לבפנים ולא לבחוץ.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    איך ממעטין קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה (6)

ב.    הכשר קרפף יותר מבית סאתים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com