אאא

דף נ

*שביתתי תחתיו. *כל שאינו בזא"ז.

א.     אמר שביתתי תחתיו לא אמר כלום, ומפרשינן 1. לרב גם עד תחתית האילן אסור לילך ויש לו רק ארבע אמות, וטעמיה כיון דלא מסיים אתריה או כל שאינו בזא"ז אף בב"א אינו, ואף דתניא כוותיה דשמואל מיהו רב תנא ופליג. 2. לשמואל יכול ללכת עד האילן ורק תחתיתו נעשה לו חמר גמל, והא דתניא כוותיה דרב שלא יזוז מקומו זהו באילן שצידו השני אחרי אלפים אמה ולכן אסור לזוז אם לא סיים במדויק את מקומו.

ב.     כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, והשמועות 1. מרבה במעשרות תיקן את הפירות, ודחי משום דאיתא לחצאין. 2. מעשר בהמה שיצאו שנים בעשירי וקראן עשירי חל על אחד מהן, ודחי דבטעות איתיה בזה אחר זה. 3. השוחט קרבן תודה על שמונים חלות פליגי אי נתקדשו, ודחי דלכו"ע אם הקדיש ארבעים מתוכם קדשי ואם נתכון להקדיש שמונים לא קדשי, ופליגי בסתמא האם מכון לאחריות ואז קדשי ארבעים או שמכון לקרבן גדול ואז לא חל כלל.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מהו אמר שביתתי תחתיו לא אמר כלום, ומ"ט (2)

ב.    השמועות בדין כל שאינו בזא"ז אפילו בבת אחת אינו (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com