אאא

הרב הראשי לישראל, הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, התייחס אמש (מוצ"ש) לשאלה האם מותר לכבס כביסה בימי חול המועד במלוניות הקורונה ופסק כי הדבר מותר במכונת כביסה: "במצב שלכם התשובה היא חיובית".

פסק ההלכה המלא:

לכבוד היקרים והנעלים, השוהים כעת במלונות הקרונה, ברכתי אליכם שתזכו לשנים רבות נעימות וטובות, ושיהי לכולכם רפואה שלימה ונהורא מעליא, ותחזרו לבתיכם בריאים ושלמים לעבודתו יתב', ותזכו לכל מילי דמיטב.

ובאשר שאלתם, שאין לכם במלוניות מספיק בגדים די צרככם לכל ימי החג, היות ובשעת הפינוי חלקיכם היו תשושי כוח מחמת החולי, ולא חשבו שיתעכבו עד עתה, וגם הפינוי היה בחיפזון רב, וכעת עדיין הם צריכים לשהות במלון עד שיקבלו אישור ממשרד הבריאות לשוב לביתם.

ושאלתכם, היות ויש שלושה ארבעה מכונות כביסה לכל יושבי המלון, והם בערך כאלף נפשות גברים נשים וטף, ובודאי שהמכונות הנז' לא יספיקו כלל להכין בגדים די הצורך לחג, לפני החג, ושאלתם האם צריכים לקנות בגדים ע"י שליח, היות ואין לכם אפשרות לצאת, או שצריכים להצטמצם בבגדיהם אשר להם, או שבמקרה כזה דמי ליוצא מבית השביה, ושפיר שרי להתיר לחולים אורחי המלוניות לכבס בחוה"מ במכונת כביסה, דלכאורה בנידון זה אין את הטעם שמא יכנס מנוול לחג.

אכן במצב שלכם התשובה היא חיובית שמותר לכם לכבס לצורך חוה"מ במכונת כביסה, וע' בגמ' (מו"ק יג:), ואלו מגלחין במועד, הבא ממדינת הים ומבית השבייה והיוצא מבית האסורין וכו', ואלו מכבסין במועד, הבא ממדינת הים ומבית השבייה, והיוצא מבית האסורין.

ודין זה הובא להלכה בטור ובש"ע (סי' תקלד סעי' ד'): ואלו מגלחין במועד, מי שיצא מבית השביה, ולא היה לו פנאי לגלח קודם המועד.

ולפ"ז לכאורה בנידון שלנו כיון שלא היה להם אפשרות אחרת, לפי שלפתע נעשו חולים, הוי כדין התגלחת ליוצא מבית השבייה. וע' בס' ילקוט יוסף הלכות יו"ט וחוה"מ, שהארכנו להסביר איסור התגלחת והכיבוס בחוה"מ, שלא יהיו בבחינת המבזה את המועדות שאין לו חלק לעוה"ב. ובגמ' מו"ק יב. אמרו, הלכות מועד עקורות ואין למדין זו מזו. ופרש"י ז"ל עקורות כאשה עקרה וכו'. ואין למידין זו מזו דאימא כשם שזו מותרת כך זו מותרת וכו', אלא לא ילפי הני מהני. ע"כ.

וא"כ אף הכא נראה להתיר לשוהים במלוניות לחולי קורונה, לכבס במכונת כביסה, בצירוף סברת המקילין בכיבוס דבר שנעשה מאליו ע"י מכונת כביסה.

ויה"ר שנזכה לראות בבנין בית מקדשנו ותפארתינו בב"א.

בכבוד רב ובברכה