אאא

דף נז

*נותנים קרפף. *כפרים משולשין.

א.     נותנים קרפף לעיר, לר"מ מתחילים למדוד אלפים אמה רק אחרי הקרפף ולחכמים נאמר קרפף רק לאחד בין שתי עיירות, ואז נותנים לפי רב הונא קרפף לכל עיירה רק לחבר בין שתי הערים, ולר"ה ולחייא בר רב נותנים רק קרפף אחד. והשמועות 1. אמרו קרפף בין שתי עיירות, ולרב הונא קאמר תורת קרפף. 2. נותן לכל עיירה שבעים אמה ושירים אתי כר"ה, ודחי דאתי כר"מ, וצריכא ר"מ לאשמועינן דשתי עיירות מקבלות קרפף אחד אף דדחיקא, וכן שאף לעיר אחת נותנין קרפף. 3. נותנים קמ"א אמה דווקא בכפרים משולשין, ודחי דרואין כאילו האמצעי ביניהם והם משולשין אז דינם כאחד.

ב.     כפרים המשולשין 1. רואין אם מטיל אמצעי ביניהם ואין ביניהם קמ"א ושליש מצטרפין וחשיבי כאחד. 2. בין חיצון לאמצעי אסור שיהא יותר מאלפים, ואף דבין יתר לקשת מהני טפי מאלפים התם איכא בתים. 3. בין חיצון לחיצון אם נכנס באמצע מצטרף אפילו בארבעת אלפים, ושונה מקשת דבעינן פחות מארבעת אלפים כיון דהכא אפשר למלאות.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בקרפף בין שתי עיירות, והשמועות (3)

ב.    השמועות בכפרים המשולשין (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com