אאא

דף נט

*הקולא במדידות. *עיר יחיד ורבים. *סולם.

א.     הקולא במדידות 1. מומחה שריבה למקום אחד ומיעט לאחר שומעין למרובה, ובלבד שאין טעות ביותר מהאכלסון. 2. אפילו עבד ואשה נאמנין לומר כאן תחום שבת, דחכמים באו להחמיר על ד"ת ותחומין דרבנן לפיכך אזלינן לקולא.

ב.     עיר של יחיד ורבים 1. עיר של יחיד ונעשית של רבים מערבין את כולה, עיר של רבים נעשית של יחיד בעא שיור וזהו חמשים דיורין או שלש חצירות של שני בתים. 2. אם עובר רה"ר בתוך עיר של יחיד שנעשתה של רבים מהני לעשות לחי או קורה מכל צד אבל אין לערב לחצאין, ועיר שמלכתחילה היתה של רבים מערבין את כולם רק אם יש לה פתח אחד, אבל אם יש לה שני פתחים ליכא לתקנתא. 3. אמרינן דאין לערב את העיר לחצאין כאשר עובר בתוכה רה"ר, לל"ק אפשר לחלק לרוחבה אפילו לר"ע שסובר רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה והטעם דהכא להו פתחא אחרינא, ולל"ב אין מערבין לרחבה אפי' לרבנן כיון דהכא לא שייך אחדא לדשא כמו גבי חצר פנימית.

ג.      דיני סולם 1. נתן סולם בצד הסתום, להו"א הוי כמפולש דדינו כתורת פתח גם לחומרא, ודחי דיש עליו תורת מחיצה ואינו עושה כמפולש, ונחשב כפתח רק לקולא להתיר לערב בין שתי חצירות. 2. ריצף כותל בסולמות אף שרחבם יותר מעשר אמות נשאר מחיצה, והא דאמרינן שאנשי מרפסת שלא עירבו עם אנשי חצר אסרי אא"כ יש דקה ארבעה לפני כבש העליה למרפסת, זהו במרפסת שאינה גבוהה עשרה טפחים ומגופפת עד עשר אמות דע"י הדקה נחשב לסילוק.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הקולא במדידות (2)

ב.    עיר של יחיד ורבים (3)

ג.     דיני סולם (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com