אאא

דף עז

*מיעוט כותל וסולם.

א.     כיצד ממעטים את הכותל 1. כשעקר חוליא מראשו, אם יש במיעוט ארבעה טפחים משתמש בכולו, ובפחות משתמש רק כנגדו. 2. כפה ספל ממעט, ואיירי באינו ניטל שחיברו בארץ ויש לו אוגנים ובעי מרא וחצינא בכדי להוציאו.

ב.     דיני מיעוט כותל ע"י סולם 1. סולם המצרי שאין לו ארבעה חווקים אינו ממעט כיון דניטל בשבת, וסולם צורי ממעט מפני כובדו. 2. כותל שבין שתי חצירות בגובה עשרה טפחים ונתן בשני הצדדים סולם ברוחב ארבעה טפחים ממעט, וה"מ אם אין שלשה טפחים בין הסולמות, או שרוחב הכותל ארבע אמות. 3. בנה איצטבא ע"ג איצטבא, ממעט אם יש ארבעה טפחים בתחתונה, או שיש בעליונה ואין ביניהם שלשה טפחים, וכן בסולם ששליבותיו פורחות. 4. זיז היוצא מן הכותל ארבעה טפחים ממעטו ע"י שמניח עליו סולם כל שהוא. 5. כותל בגובה תשעה עשר טפחים צריך זיז אחד להתירו, ובגובה עשרים צריך שני זיזים ויש להעמידן זה שלא כנגד זה. 6. גובה הסולם בכותל שגובהו עשרה טפחים, פליגי האם בעינן י"ד, י"ג ומשהו, י"א ומשהו או שבעה ומשהו ובסולם זקוף ואיכא לבוד. 7. השלים קשין לרחבו, באמצע לא מהני ובצד מהני, דבעינן שתהא הרגל עולה. 8. דקלים של בבל א"צ רוב כיון שכבידן קובעתן, ופליגי בסולמות של בבל.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    כיצד ממעטים את הכותל (2)

ב.    דיני מיעוט כותל ע"י סולם (8)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com