אאא

דף פח

*עוקה. *ביב. הדרן!

א.     חצר שאין בה ארבע אמות אין שופכים לתוכה מים אא"כ עשו לה עוקה המחזקת סאתים ומבחוץ צריך לקמור, אבל בארבע אמות לרבה אדם רוצה לזלפן ולרבי זירא תיימי מיא. והשמועות 1. חצר ואכסדרה מצטרפין לארבע אמות ומשמע אף שאינו מרובע ואינו ראוי לזילוף, ולרבה איירי שהאכסדרה משלימה. 2. אין שופכין מים לחצר שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות, ולרבי זירא הברייתא כרבנן והמשנה כולה כר"א בן יעקב ודייק לה מדקאמר לשון פחותה.

ב.     שפיכת מים לתוך ביב 1. לר"א בן יעקב שופכים לביב ברה"ר שהוא קמור ומכוסה ארבע אמות. 2. לחכמים אסור לשפוך על פי הביב, אבל שרי לשפוך לגג והמים יורדים לביב. 3. לחנניה אסור לשפוך אף לגג, מכיון דעשוי לקלח. 4. בחורף שרי לשפוך להו"א כיון שרוצה שהמים יבלעו במקומן וקשיא משופכין, ולמסקנא משום דליכא למגזר השהרי סתם צנורות מקלחין וחצירו מיקלקלא וקיימא. ובקיץ במחזיק סאה אין נותנים לו כלום, ובחורף נותנים אפילו כור וכוריים דליכא למיחש למידי. 5. שתי דיוטאות אחת עירבה ואחת לא עירבה, רק זו שעירבה מותרת לשפוך והשניה אסורה שמא יוציאו לעוקה, ואם שתיהן עירבו להו"א אסור משום ניפשא דמיא ולמסקנא מותרות.

הדרן עלך פרק שמיני- כיצד משתתפין

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' מ"ט חצר שיש בה ד' אמות א"צ עוקה, והשמועות (2)

ב.    שפיכת מים לתוך ביב (5)הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com