אאא

דף צד

*נפרצה לרה"ר וב' רוחות. *אכסדרה בבקעה. *ר"י ברה"ר. הדרן!

א.     חצר שנפרצה לרה"ר, לרבי אליעזר חייב דנהייתה כמו רה"ר, ולחכמים פטור דהוי ככרמלית. ומפרשינן במאי פליגי 1. להו"א לר"א השדה נעשתה רה"ר כדין רבים שבררו דרך לעצמן, ודחי דזהו רק אם אבדה להם דרך באותה שדה. 2. למסקנא פליגי רק על מקום המחיצה ולא על כל החצר. 3. פליגי אי צידי רה"ר אי הוו כרה"ר, וקמ"ל דפליגי גם היכא דליכא חיפופי.

ב.     האופן בנפרץ משתי רוחות 1. בחצר, לרב איירי בקרן זוית ובפרצה של עשר אמות, ולשמואל אף בטפי מעשרה וה"ה מרוח אחת. 2. בבית איירי שנפרץ בקרן זוית, לרב קרויו באלכסון ולכן לא אמרינן פי תקרה ולשמואל לא קתני אלכסון, ולשמואל שנפרץ בארבעה פיות ולרב אפילו הכי אמרינן פי תקרה וכשיטתו באכסדרה.

ג.      אכסדרה בבקעה לרב מותר לטלטל בכולה ולשמואל רק בארבע אמות, ופלוגתייהו לל"ק ביותר מעשר אמות אבל בעשר שרי לכו"ע, ולל"ב פליגי בעשר אמות אבל ביותר מעשר לכו"ע אסור. והשמועות 1. קורה שרחבה ארבעה טפחים מתירה בחורבה ובמים וזהו בפתח עשר, אתי לל"ק כדברי הכל ולל"ב רק כרב. 2. סיכך ע"ג אכסדרה שאין לה פצימין לאביי כשר ולרבא פסול, ואמרינן דאביי אתי רק כרב, ורבא אתי כשמואל וכן אתי כרב דקאמר שמודה לגבי סוכה דפסול מכיון שהמחיצות לא נעשו לסוכה.

ד.     דעת רבי יהודה בפטורי רשות הרבים 1. תחת גשרים ועליות, רבי יהודה שרי לטלטל דקסבר פי תקרה יורד וסותם, וחכמים אסרי. 2. מי שיש לו שני בתים משני צידי רה"ר, עושה לחי או קורה ונושא ונותן באמצע. 3. מערבין למבוי המפולש, משום דקסבר שתי מחיצות דאורייתא.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הדרן עלך פרק תשיעי- כל גגות

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בחצר שנפרצה לרה"ר, ובמאי פליגי (3)

ב.    האופן בנפרץ משתי רוחות (2)

ג.     המח' באכסדרה בבקעה ובמאי פליגי והשמועות (2)

ד.    דעת רבי יהודה בפטורי רה"ר (3)הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]