אאא

פרק עשירי- המוצא תפילין

דף צה

*הכנסה בשדה והמח'.

א.     המוצא תפילין בשדה כיצד מכניסן ומ"ט 1. לת"ק זוג זוג, להו"א לא אתי כר"מ דקסבר לובש כמה שיכול, ולמסקנא אתי אף כר"מ והטעם דאסור משום דאינו דרך מלבושו. 2. לר"ג שנים שנים, דשבת לאו זמן תפילין, והוי דרך מלבוש כיון דיש מקום לשתי תפילין.

ב.     במה נחלקו ת"ק ור"ג בהכנסת תפילין 1. להו"א אם יש מקום בראש וביד לשני תפילין. 2. לכו"ע יש מקום, ופליגי האם שבת זמן תפילין. 3. לכו"ע שבת זמן תפילין, ופליגי האם מצוות צריכות כוונה. 4. לכו"ע בכדי לצאת צריכים כוונה, ופליגי האם צריך כוונה בכדי לעבור בבל תוסיף. 5. לכו"ע א"צ כוונה לצאת ולעבור, ופליגי בשלא בזמנו האם בעי כונה ולעולם שבת לאו זמן תפילין, ונדחה דא"כ אף זוג אחד אסור וכן דלפי"ז הישן בסוכה בשמיני ילקה.

שאלות לחזרה ושינון

א.    המוצא תפילין בשדה, כיצד מכניסן ומ"ט (2)

ב.    במאי פליגי בהכנסת תפילין בשבת (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com