אאא

דף צח

*ספר שנתגלגל, הרשות וכרמלית והמרחק. *זיז לרה"ר.

א.     היה קורא בספר על האיסקופה ונתגלגל מידו גוללו אצלו, באיזה רשויות איירי 1. איסקופה רה"י ולפניה רה"ר ולא גזרינן שמא יפול ויבא להכניס א"כ אתי כר"ש דקסבר שלא גזרו שבות בכתבי הקדש, וקשיא דמציעתא דשרי רק אם מסולק כמלא החוט היא רבי יהודה. 2. באסקופה הנדרסת והתירו משום בזיון כתבי הקודש, ודחי א"כ מדוע הברייתא מחלקת בין תוך ארבע אמות ליותר מד"א. 3. למסקנא באיסקופת כרמלית ולפניה רה"ר, וביותר מד"א אסור כיון דאי נפיל יבא לידי חיוב חטאת.

ב.     לא גזרינן בהכנסת ספר באסקופת כרמלית שלפניה רה"ר 1. שמא יעביר דרך עליו, באיסקופת כרמלית דבינתים יזהר, או אף באיסקופה קצרה ומשום דבסתמא מעין בכתבי הקדש. 2. שמא יעיין ויכנס מרה"ר לרה"י, כבן עזאי דקסבר מהלך כעומד. 3. שמא יזרוק, ש"מ דאסור לזרוק כתבי הקודש.

ג.      היה קורא בראש הגג ונתגלגל מידו, המרחק 1. עד עשרה טפחים מרה"ר, גולל אצלו. 2. הגיע לעשרה טפחים, בכותל משופע הופכו על הכתב והתירו משום בזיון כתבי הקודש, ובלא משופע גולל אצלו אפי' עד מלא החוט כיון שלא נח. 3. הגיע לארץ אסור, ולר"ש שרי כיון שאין שבות במקום כתבי הקודש.

ד.     דיני זיז שלפני החלון הפונה לרה"ר 1. שרי ליתן עליו וליטול ממנו, ואיירי שנותן עליו רק כלים הנשברים. 2. אם יש בנוסף זיז עליון, משתמש בתחתון דיש בו ארבעה טפחים, ובעליון משתמש רק כנגד החלון דאיירי שהחלון משלימו לד' והוי חורי החלון.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    היה קורא בספר באיסקופה ונתגלגל, הרשויות (3)

ב.    מ"ט לא גזרינן בהכנסת ספר באסקופת כרמלית (3)

ג.     נתגלגל הספר מראש הגג, המרחק והדינים (3)

ד.    דיני זיז שלפני חלון הפונה לרה"ר (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com