אאא

פרק קמא- אור לארבעה עשר

דף ב

*נגהי או לילא. *לשון נקיה.

א.     אור לארבעה עשר בניסן בודקים את החמץ לאור הנר כיון שאז אור הנר יפה לבדיקה ואנשים נמצאים בבתיהם, ולהו"א אור זהו נגהי והיינו שהבדיקה ביום. והשמועות 1. מפסוקים: הבוקר אור, ודחי שהאיר דיש לצאת בכי טוב. 2. וכאור בוקר יזרח שמש, ודחי דקאי על עוה"ב לצדיקים. 3. ויקרא אלוקים לאור יום, להו"א למאיר ובא ולמסקנא שפקדו לאור על מצותו. 4. הללוהו כל כוכבי אור אמרינן דהיינו שמאירים, וזהו להו"א שעליהם לשבח ולמסקנא אתי לנודר מן האור. 5. לאור יקום רוצח ובלילה יהי כגנב, זהו לענין היתר הריגת בא במחתרת. 6. יקַו לאור ואין, שאיוב קילל את מזלו. 7. ולילה אור בעדני, דוד קאמר שהעוה"ז האיר לו. 8. מתניתא: בודקין אור י''ד ובשחרית, ש''מ דזהו לילה. 9. איסור מלאכה בער''פ פליגי אם מהאור או מהנץ, ומפרשינן להו"א אור זהו לילה ושאלו כיצד מקצת היום אסור במלאכה, ולמסקנא אור זהו עלוה''ש ושאלו איך כיצד חלוק מהנץ, ובעי להוכיח מאכילת חמץ דשעות דרבנן. 10. בר"ח משיאין משואות לאור עיבורו, ש''מ דאור היינו לילא. 11. המקריב בביהמ"ק בלילה לאורה מקדש ידיו, ודחי אורה שאני. 12. מפלת אור לשמונים ואחד, ש"מ. 13. יכול יהיו שלמים נאכלים אור לשלישי. 14. אור יו''כ מתפלל שבע ומתוודה. 15. תני להדיא לילי י''ד בודקין, ולמסקנא לכו"ע בודקים בלילה ובאתריה דרב הונא קראו ללילה נגהי משום לישנא מעלייתא.

ב.     לשון נקיה 1. קראו ללילה נגהי משום לישנא מעליא, כדאמרינן שאין להוציא דבר מגונה שהרי עיקם הכתוב לומר אינו טהור גבי בהמה ומקרה לילה ושאול ודוד. 2. אף במילי דרבנן יש לנקוט לשון נקיה שנאמר ותבחר לשון ערומים. 3. בעינן לשון נקיה אף במילי דעלמא שנאמר ודעת שפתי ברור מללו, ונקט גבי אשה מושב, והא דאשכחן לשון מרכב גבי רבקה ואביגיל איכא ביעתותא דגמלים לילה דוד והר או אגב אחרים. 4. יש לנקוט דרך קצרה לכן כתיב בתורה טמא, ואי הוו כי הדדי נקטינן דרך כבוד. 5. תלמיד שנקט לשון מגונה רב לא לימדו, וכהן אמר שקיבל כזנב הלטאה בדקו ומצאו בו שמץ פסול כיון דארע אנפשיה או שחץ פסול, וכך תפסו את הגוי מנציבין שאכל קרבן פסח, ומאידך תלמיד שדיבר בלשון נקיה נהיה מורה הוראה. 6. אמרינן מוציא דבה הוא כסיל לגבי נח נפשיה או שעורים נעשו יפות. 7. ממעשה פטירת קרובי ר' חייא שמעינן דאבל אסור בסנדל, שמועה רחוקה נוהגת יום אחד, ומקצת היום ככולו.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המח' מהו אור והשמועות (15)

ב.  לשון נקיה (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com