אאא

דף ו

*ארנונא. *חמץ בבית ישראל. *ל' יום לפני הפסח. *ביטול חמץ.

א.     החיוב בארנונא 1. לל''ק ביכול לסלק בזוזי פשיטא דחייבת בבכורה, ובעו כשלא יכול ופשט שפטורה. 2. לל''ב בכל גוני בהמה פטורה כיון דיש לה קלא, אבל עיסה חייבת דאין לזה קול.

ב.     חמץ של נכרי בבית של ישראל 1. נכנס עם בציקו בידו א''צ לבער, הפקיד חייב ואם יחד לו בית א''צ לבער שנא' לא ימצא, וקאי ארישא דמפקיד חייב לבער או אסיפא דפטור כיון שאינו מונח ברשותו. 2. מצא חמץ ביו''ט, שלו כופה כלי, של נכרי עושה מחיצה עשרה טפחים להיכר, ושל הקדש א''צ כלום משום שכל השנה בדילי מיניה.

ג.      שלושים יום קודם לפסח 1. היוצא מביתו קודם שלושים יום א"צ לבער, ומפרשינן דלאביי איירי שאין דעתו לחזור וא''צ אף ביצא תוך שלושים, ולרבא איירי דאין דעתו לחזור דאם בדעתו לחזור חייב לבער אפי' מר''ה, וה"ה בעושה ביתו אוצר. 2. שואלים ודורשים בהלכות הפסח, לחכמים שלושים יום דילפי וילפי מפסח שני, ולרשב''ג שתי שבתות ויליף להו''א מפסח מצרים ולמסקנא מפסח דשנה השנית וידעינן דהוה בר''ח בגז''ש מדבר, ואף דנכתב לאחר מכן אין מוקדם ומאוחר בתורה וכן מייתי דכלל ופרט המרוחקין זה מזה בתרי ענייני לכו"ע לא דרשינן ופליגי רק בחד עניינא.

ד.     ביטול חמץ 1. הטעם שהבודק צריך לבטל, להו''א משום פירורים ודחי דלא חשיבי אף דנשמרים אגב ביתו, ולמסקנא גזירה שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתו עליה. 2. א"א לבטל לאחר זמן איסורו כיון שאינו ברשותו ועשאו הכתוב כאילו ברשותו וכן בור ברה"ר. 3. הביטול בליל י"ד כיון דאחר שש שעות אינו ברשותו, בשעה חמישית חיישינן שיפשע, ובשעה שישית כבר אסור מדרבנן. 4. הברייתא בביטול חמץ שנמצא בביתו, בשבת מוקמינן שערב פסח חל בשבת, וביו"ט איירי שנמצא בביהמ"ד ונזכר שיש בביתו עיסה מגולגלת וירא שמא תחמיץ.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    החיוב בארנונא (2)

ב.    חמץ של נכרי בבית ישראל (2)

ג.     שלושים יום קודם לפסח (2)

ד.    ביטול חמץ (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com