אאא

דף יז

*אשתבוש כהני. *טומאת משקין לכל.

א.     השמועות האם אשתבוש כהני 1. לרב טעו דטיהרו רביעי בקדש, ולשמואל לא אשתבוש דטיהרו חמישי. 2. לרב איכא בפסוק לחם נזיד יין ושמן דהיינו ארבעה, ולשמואל הוו חמשה דהנגיעה היתה במה שנגע בכנפו. 3. הכהנים אמרו בטמא נפש שמטמא, לרב היו בקיאים בטומאת מת ולא בשרץ או דאמרו ששלישי טמא. 4. כן העם הזה טמא לפני ה', לשמואל להו"א בלשון תימה ולמסקנא זהו בגלל שקלקלו את מעשיהם.

ב.     לרבי יהודה טומאת משקין לכל טמא, ומפרשינן מאי קסבר 1. קשיא דקאמר גבי שקין שאם נטמא גבו לא נטמא תוכו, ותירץ להו"א זהו רק במשקין הבאים מחמת שרץ ולמסקנא הדר ביה ר"י מקמייתא. 2. בעי האם ר"י מטהר גם במשקין שנגעו באוכלין, ומייתי דקסבר שפרה ששתתה מי חטאת בטלו במעיה, ובעי למימר שאף לא מטמאו טומאה קלה ודחי דבטלו רק מטומאה חמורה או דבטלו לגמרי וטעמא משום דהוי משקה סרוח.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    השמועות האם אשתבוש כהני (4)

ב.    מאי קאמר ר"י דמשקין לכל טמא (2)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]