אאא

דף יט

*רבי יוסי ור"ע. *מחט בבשר קדשים. *ספיקות בירושלים.

א.     דעת רבי יוסי ור''ע 1. רבי יוסי לא סבר כר''ע, דהרי לומד ק''ו ממחוסר כפורים ולר''ע דקסבר שלישי טמא בחולין יוצא שיהא חמישי בקודש. 2. ר''ע לא ס''ל כרבי יוסי דלא מצינו מ''ד חמישי טמא, וכן ר''ע קאמר להדיא דבקדש יש רק עד רביעי לטומאה משום דמעדותו נשנית מתני' שצירוף מדרבנן, ומ"ד צירוף דאורייתא יליף מכף אחת.

ב.     הדינים בנמצאת מחט בבשר קדשים ומ"ט 1. הידים טהורות דלא גזרו על סתם ידים במקדש, והסכין טהורה להו''א נשנית קודם גזירת כלים ולמסקנא משום דאין כלי מטמא כלי. 2. המחט מטמאת את הבשר להו''א איירי בספק מחט ודחי שלא גזרו בירושלים, ולמסקנא איירי בהכיר שהיא נטמאה במת, או שנכנסה מחוץ לירושלים ע"י פרה חסומה והעזרה הויא כרה''ר דספקו טהור רק אם לא בא בידי אדם. 3. אם המחט נמצאה בפרש אף הבשר טהור, וזהו בפרש עבה או אף בפרש רכה ומשום משקה סרוח.

ג.      דיני הספיקות בירושלים והקמ"ל 1. רוק טהור אף דאתחזק שעבר שם זב, אבל בשוק העליון טמא. 2. כלים דרך ירידה למקוה טמאים וה"ה בגזייתא, ודרך עליה ושאר העיר טהור.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מנין דרבי יוסי ורבי עקיבא פליגי (2)

ב.    הדינים בנמצאת מחט בבשר קדשים ומ"ט (3)

ג.     דיני הספיקות בירושלים והקמ"ל (2)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]