אאא

דף כח

*מטיל לים וע"ז. *לפני בתוך ואחר זמנו.

א.     בזורה לרוח אמרינן גבי חמץ מפרר ובע''ז שוחק, ובעי מה הדין במטיל לים 1. לרבה ע''ז לא בעי שחיקה משום דאזלא לים המלח וחמץ בעי, והא דתניא שחיקה זהו במשליך לשאר נהרות. 2. לרב יוסף ע''ז דלא ממיס בעי שחיקה משא''כ חמץ בנהמא, והא דתניא דבעי פירור זהו בחיטים.

ב.     חמץ בפסח בתוך זמנו לרבי יהודה ור"ש בלאו וכרת ואסור בהנאה ולריה"ג מותר בהנאה, ולפני או אחר זמנו לר"ש דריה"ג שרי ולר"י בלאו. והשמועות 1. נאמרו שלשה פסוקים בחמץ, לר"י ללפני תוך ואחרי זמנו, לר"ש מחמצת אתי לנתחמץ מחמת דבר אחר וכן שפסח מצרים נהג רק יום אחד. 2. לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות, לר"י לחייב על חמץ בער"פ ולקבעו חובה בזה"ז, ולר"ש דחייב על חמץ רק מליל פסח. 3. בערב תאכלו לר"ש לקבעו חובה בזה"ז ולר"י לטמא ושהיה בדרך ור"ש יליף מערל ובן נכר. 4. קשיא על משנתינו דחמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה אינו כר"י ושל ישראל אסור דלא כר"ש וריה"ג, ומתרצינן לרב אחא בר יעקב מתני' כר"י ובשל נכרי שרי דיליף אכילה מראיה והדר ביה כדלקמן, ולרבא כר"ש ובשל ישראל קניס אבל לר"י בשל גוי לוקה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הדין במטיל לים בחמץ ובע"ז (2)

ב.    המח' בחמץ בפסח בתוך ולאחר זמנו והשמועות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]