אאא

דף נד

*המספרים. *תשעה באב.

א.     המספָּרים בסוגיא 1. שבעה דברים נבראו קודם בריאת העולם: תורה, תשובה, גן עדן, חלל הגיהנום, כסא הכבוד, ביהמ''ק, שמו של משיח. 2. עשרת הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות באר, מן, קשת, כתב, מכתב, לוחות, קברו של משה, מערת חורב, פי הארץ לקרח, פי האתון. וי"א עוד שמונה: אוּר, פרד, איל העקידה, שמיר, צבת בצבת, מקל אהרן, מזיקין, בגדו של אדה''ר. 3. שבעת הדברים שמכוסין מבני אדם: יום מיתה, יום הנחמה, עומק הדין, לב חבירו, במה משׂתכר, חזרת מלכות בית דוד, כליון מלכות חייבת, וי"א מה בעיבור אשה. 4. הדברים שעלו במחשבה: שהמת יסריח וישתכח, תבואה שתרקב, ומטבע שיצא.

ב.     דיני תשעה באב 1. לשמואל אין תע''צ בבבל חוץ מת''ב, למעט להו"א ביה"ש ולמסקנא לחשיכה. 2. איכא בין ת''ב ליו''כ ספיקו, להו''א ביה''ש, ולמסקנא שא"צ לצום יומיים. 3. לרבי יוחנן ת''ב אינו כתע''צ, להו''א לביה''ש או מלאכה וקשיא דשרי, לנעילה וקשיא דאמרינן הלואי שיתפלל כל היום, ולמסקנא שאין בו כ"ד ברכות או דאינו כתעניות ראשונות אלא כאחרונות וביה"ש שלו אסור. 4. רחיצה אסורה ביו"כ ות"ב אפילו להושיט אצבעו במים, אבל בתע"צ שרי לרחוץ פניו ידיו ורגליו.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המספרים בסוגיא (4)

ב.    דיני תשעה באב (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com