אאא

דף צד

*דרך רחוקה. *גודל היקום. *מהלך הגלגל והחמה.

א.     דיני דרך רחוקה 1. לר''ע כשיעור מהמודיעים לירושלים וזהו ט''ו מילין ומחוייב רק אם יכל לעלות ברגל ולא בסוסים שנאמר בדרך, ולר"א מאסקופת העזרה דנקוד על ה' דרחוקה או שנאמר לא היה. 2. הזמן שא''א להכנס, לעולא אזלינן לפי שעת שחיטה והא דשוחטין על טמא שרץ זה משום שראוי לאכול דאין דרך רחוקה לטמא, ולרב יהודה אזלינן לפי שעת אכילה והא דאין שוחטין על טמא שרץ זה משום דרחמנא דחיה. 3. מי שלא נכנס פטור מכרת ולעומת זה ערל שלא מל חייב בכרת, משום דיש דרך רחוקה לטהור ולא לטמא או דהוי מח' תנאים אי ריחוק מקום זהו חוץ מעשייתו או חוץ לאכילתו דומיא דמעשר.

ב.     לרבא גמרינן שהעולם ששת אלפי פרסה ומסברא ידעינן שעביו אלף פרסה שהרי מהלך אדם בינוני מעלות השחר עד צאה"כ עשר פרסאות שהם ארבעים מיל ומעלות השחר ועד לנץ וכן מהשקיעה עד צאה"כ איכא מהלך חמש מילין. והשמועות 1. לרבי יהודה עובי הרקיע עשירית מהיום שיש מהנץ לשקיעה מהלך ארבע מילין, תיובתא דרבא ועולא שאמרו שמעלות השחר עד הנץ איכא מהלך חמש מילין, אבל רבי יוחנן שאמר שיש ביום מהלך עשר פרסאות לא פירש כמה איכא מעלוה"ש עד לנץ, וגבי לוט שהלך מעלוה"ש ועד הנץ חמש מילין ויאיצו שאני. 2. מצרים ארבע מאות על ארבע מאות פרסה, והיא אחד מששים בכוש, בעולם, בגן, בעדן, בגהנום, ש"מ שהעולם הרבה יותר מששת אלפי פרסאות, תיובתא. 3. כל היישוב נמצא תחת כוכב אחד ואיכא טפי משש כוכבים ואנו רואים שהיישוב יותר מאלף פרסה, תיובתא. 4. כל היישוב נמצא בין מזל עגלה לעקרב והוא שעה אחת ביום מתוך י"ב שהרי רק שעה אחת החמה בראש כל אדם, תיובתא. 5. בשעה שאמר נבוכדנאצר אעלה על במתי עב אדמה לעליון השיבה לו בת קול ששנותיו שבעים שנה ומהלך כל העולם חמש מאות שנה וזה השיעור מהעולם עד לרקיע וכן ההבדל בין רקיע לרקיע ש"מ דאיכא טובא מששת אלפים פרסאות, תיובתא דרבא.

ג.      מהלך גלגל הרקיע והחמה 1. לחכמי ישראל גלגל קבוע ומזלות חוזרין שלא מצינו עגלה בדרום ולחכמי אוה''ע איפכא דדילמא כמו ריחים או דלת. 2. לחכמי ישראל בלילה חמה למעלה מהרקיע ולאוה''ע למטה מהקרקע, וראיה לדבריהם מהמעיינות שביום קרים ובלילה חמים. 3. בקיץ החמה בגובה הרקיע ומעינות צוננין, ובחורף החמה בשיפולי הרקיע ומעינות רותחין. 4. מקום הילוך החמה: בניסן בהרים כדי לפשר את השלגין, בתמוז בישוב לבשל הפירות, בתשרי בימים לייבש הנהרות, ובטבת במדבר כדי שלא לייבש את הזרעים.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני דרך רחוקה (3)

ב.    לרבא העולם ששת אלפי פרסה והקושיות (5)

ג.     מהלך הרקיע והחמה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]