אאא

דף צח

*הפריש ומת יביאנו בנו. *נתערב בקדשים.

א.     הפריש פסח ומת אם בנו ממונה יביאנו לפסח ואם אינו ממונה יביא שלמים, וקשיא שאם מת קודם חצות חלה אנינות ואחר חצות נקבע ונדחה. ומתרצינן 1. מת קודם חצות, ויביאנו לשם פסח שני. 2. לצדדין קתני, מת אחר חצות ובנו ממונה עמו יקרב פסח, ואם מת קודם חצות ובנו אינו ממונה עמו יקרב שלמים. 3. מת אחר חצות אבל בחצות כבר גסס וכן לא נקבע. 4. מת אחר חצות כר''ש דבע''ח לא נדחין. 5. הפריש אחר חצות, וכמ''ד חצות קבע.

ב.     פסח שנתערב בקדשים 1. בזבחים, כולם ירעו ויביא תרוייהו כדמי היפה שבהם ויפסיד המותר מביתו. 2. בבכור, לר''ש חבורת כהנים יאכלו ולא חייש להבאת קדשים לבית הפסול, ולרבנן ימתין שיוממו ויאכלם בתורת בכור בעל מום.

הדרן עלך פרק תשיעי!

 

 

שאלות לחזרה ושינון

 דף צח-צט

א.    כיצד המפריש פסח ומת יביאנו בנו לפסח (5)

ב.    דיני פסח שנתערב בקדשים (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com