אאא

פרק עשירי- ערבי פסחים

דף ק

*אכילה בע"ש וער"פ. *קידוש בביכ"נ.

א.     אכילה בערב שבת ובערב פסח 1. בערב שבת לרבי יהודה אסור להתחיל לאכול מן המנחה ולמעלה וזהו שעה תשיעית ולרבי יוסי שרי עד שתחשך וכן הלכה. 2. במשנתינו אסרינן לאכול בערב פסח סמוך למנחה, ובהא אף רבי יוסי מודה לרבי יהודה. 3. אם אכל וקדש עליו היום, לרבי יהודה יש לעקור את השלחן ולרבי יוסי א"צ להפסיק, ולהלכה פורס מפה ומקדש ובמוצ"ש מבדיל.

ב.     קידוש בביכ''נ 1. לרב לא יוצאים ידי חובת ברכת היין אבל יוצא י"ח קידוש ואח"כ מקדש בבית כדי להוציא את בניו ובני ביתו. 2. לשמואל לא יוצאים אף ידי קידוש משום דבעינן קידוש במקום סעודה וזהו בין מבית לבית ובין ממקום למקום בבית, והקדוש בביכ"נ נעשה לצורך האורחים שאוכלים בביהכ"נ. 3. לרבי יוחנן יוצאים אף ידי חובת ברכת היין דקסבר שינוי מקום מבית לבית א"צ לברך, ולכו"ע ממקום למקום בבית א"צ לברך ובדברים שטעונים ברכה לאחריהם במקומן כגון מזונות פליגי האם צריך לברך ואם נשארו מקצת חברים לכו"ע א"צ לברך.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    אכילה בערב שבת ובערב הפסח (3)

ב.    קידוש בבית הכנסת (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]