אאא

דף כו

*הפטורים מסוכה. *עראי ותפילין.

א.      הפטורים מסוכה 1. הולכי דרכים, ביום פטורים ביום וחייבים בלילה, וכן איפכא. 2. שלוחי מצוה, פטורין ביום ובלילה. 3. שומרי העיר פטורים בזמן ששומרים. 4. שומרי גנות ופרדסים פטורים ביום ובלילה מפני תשבו כעין תדורו או פרצה קוראה לגנב, ונפ''מ כרי פירות. 5. חולה פטור ואפילו באין בו סכנה ואף משמשיו. 6. מצטער רק הוא פטור.

ב.      עראי ותפילין 1. השיעור, אכילה ב' או ג' ביצים ולאביי כביצה כלבד, שינה הילוך מאה אמה. 2. מחוץ לסוכה אכילת עראי שרי, ושינה אסור שמא ירדם או שאין קבע לשינה. 3. שינה בתפילין, במחזיק בידו אסור, עראי במונח בראשו, קבע בפרס סודר עליהם. 4. נכנס לישון, ביום רצה מניח, בלילה חולץ, ילדים לעולם חולצין משום קרי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הפטורים מסוכה (6)

ב.   עראי ותפילין (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]