אאא

דף כג

*בראש הספינה. *ע"ג בהמה ואילן. *דופן מבהמה.

א.      סוכה בראש הספינה 1. אם לא עומדת ברוח מצויה של היבשה לכו''ע פסולה. 2. עומדת ברוח שאינה מצויה דיבשה כשירה. 3. עומדת ברו''מ דיבשה פליגי, אי בסוכה בעינן דירת קבע או לא.

ב.      סוכה ע''ג בהמה ואילן 1. ר''י פוסל כיון שהסוכה לא ראויה לשבעה. 2. ר''מ מכשיר כיון שהסוכה ראויה ורק רבנן גזרו.

ג.       עשה מבהמה דופן לר''י כשר ולר''מ פסול, ומחלוקתם 1. להו''א בפיל שאינו קשור, ופליגי אי חיישינן שמא תמות או שמא תברח, ודחי אם הפסול הוא רק מדרבנן א''כ יטמא משום גולל. 2. למסקנא בעינן מחיצה העומדת ברוח. 3. או דבעינן מחיצה שאינה עשויה בידי אדם, ונפ''מ נוד תפוח, שעומד ברוח ועשוי בידי אדם.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  סוכה בראש הספינה (3)

ב.   המח' בעשה ע"ג בהמה ואילן (2)

ג.    המח' העשה דופן מבהמה, ובמאי פליגי (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]