שו"ת להלכה

מותר לתת מעות מעשר זכר מחצית השקל?

הרב ישראל לורי משיב בנושא מעות מחצית השקל ומהיכן מותר לתתם וכן האם מחויבים בסעודת הפורים לאכול פת בדומה לסעודות השבת וסעודות של ימים טובים (בית מרן)

הרב ישראל לורי | כיכר השבת |
(צילום: בנק ישראל)

שאלה 1

האם אפשר לתת מעות של "זכר למחצית השקל" מכספי מעשר?

תשובה: התוספות במסכת תענית (ט.) הביאו ספרי על הפסוק "עשר תעשר את כל תבואת זרעך", שמהמילה "כל" דורשים שאפילו מהרווחים שלו חייב להפריש מעשר, והב"ח (יו"ד סימן של"א), כתב שמעשר כספים אינו מן התורה ולא מדרבנן,משמע שאין זה חיוב אלא מנהג של מצווה, שאם נהג בו אין לו לבטלו אלא לצורך גדול, וכן נראה מהרמב"ם והסמ"ג ושאר פוסקים.

ולכן מי שמפריש מעשר כספים נעשה עליו הדבר כנדר ואינו רשאי לבטלו אא"כ אמר בפירוש בתחילת מנהגו שעושה כן בלי נדר, וא"כ על פי כל הפוסקים הנ"ל העלה מרן זצ"ל בספרו שו"ת יחווה דעת (חלק א סי’ פז) שמאחר והנוהג להפריש מעשר כספים נעשה הדבר עליו כחובה, אינו רשאי לתת מעות של "זכר למחצית השקל" מכספי מעשר, ע"פ הגמרא בחגיגה (ח.) שכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין, ורק אם רוצה להוסיף על חובתו רשאי לתת זאת מכספי מעשר, והוא הדין אם אמר בפירוש בתחילת מנהגו שנוהג כן בלי נדר והשעה דחוקה לו רשאי לצאת ידי חובתו במעות מעשר, וכן הדין בעניין מתנות לאביונים.

ולכן להלכה אין לתת "זכר למחצית השקל" מכספי מעשר, אא"כ אמר בפירוש בתחילת מנהגו זה שעושה כן בלי נדר והשעה דחוקה לו.

שאלה 2

יידוע שאחת ממצוות פורים היא סעודת פורים, האם חובה לקיימה דווקא בפת כמו בסעודות שבת וימים טובים, או שרשאי לקיימה במזונות ושאר מאכלים?

תשובה

בגמרא במסכת מגילה (ז:') אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, וכתב הרמב"ם (הלכות מגילה פ"ב הלכה ט"ו) "כיצד חובת סעודה זו, שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו וכו'".

ונראה מדבריו הקדושים שסעודת פורים אין חובה לקיימה דווקא בלחם אלא העיקר שיהיה בשר ויין.

וכן משמע מהטור והשו"ע, שבסימן רע"ד (סעיף ד') כתבו שסעודת ליל שבת ויום טוב שבת שחרית אי אפשר לעשותה בלא פת, ואילו לגבי סעודת פורים כתבו בסימן תרצ"ה (סעיף ב') חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, ולא הזכירו בדבריהם שאי אפשר לעשותה בלא פת, וכמו שכתב המגן אברהם להדיא (סימן תרצ"ה סק"ט) שמן הדין אין חיוב לאוכל פת בסעודת פורים, וכן משמע מהרב חיד"א בספרו ברכי יוסף (או"ח סימן תרצ"ה) וכן בכף החיים (שם סקג ) ע"ש, וכן פסק מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל בספרו יחוה דעת (חלק א' סימן פ"ט) שסעודת פורים אין חיוב לעשותה דווקא בלחם, והמחמיר תבוא עליו ברכה.

ולכן להלכה: לכתחילה צריך לאכול לחם בסעודת פורים כפי שכתב מרן זצ"ל בחנו"ע פורים (סימן קע"ג), אך מעיקר הדין אין חיוב לאכול לחם כמו שביארנו, אלא יכול לקיימה בבשר (בהמה) ויין.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר