אאא

דף טז

*רבי יצחק.

א.     שמועות רבי יצחק 1. תוקעין ומריעין מיושב ומעומד כדי לערבב את השטן. 2. כל שנה שאין תוקעין בתחילתה מריעין בסופה כיון שלא התערבב השטן. 3. כל שנה שרָשה בתחילתה מתעשרת בסופה, שנאמר מרשית השנה עד אחרית שנה. 4. דנים את האדם לפי מעשיו של אותה שעה, שה' שמע את קולו של ישמעאל באשר הוא שם. 5. שלשה דברים מזכירין עוונותיו של אדם: קיר נטוי, עיון תפילה, ומוסר דין על חבירו לשמים והוא נענש תחילה כדאשכחן גבי שרה. 6. חמשת הדברים דילפינן שמקרעין גזר דינו של אדם: צדקה תציל ממות, ויצעקו אל ה' וממצוקותיהם יוציאם, שינוי השם גבי שרה, שינוי מעשה מנינוה שה' התנחם, וי''א אף שנוי מקום מאברהם שעלה לא''י ודחינן דלמא משום זכותא דא''י. 7. חייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנאמר מדוע את הולכת אליו לא חדש ולא שבת. 8. חייב אדם לטהר עצמו ברגל שנאמר ובנבלתם לא תגעו, דבשאר השנה רק כהנים מוזהרים מלהטמא.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     שמועות רבי יצחק (8)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]