אאא

דף יז

*דיני הכהנים ובזה"ז.

א.     דיני הכהנים בזמן ביהמ''ק ובזמן הזה 1. בתעניות הגשמים לרבי יהושע בראשונות אנשי משמר מתענין באמצעיות אנשי משמר משלימין ובית אב מתענין ובאחרונות תרוייהו משלימין, ולחכמים בראשונות תרוייהו לא התענו בשניות רק אנשי משמר התענו ובאחרונות אנשי משמר משלימין ובית אב מתענין. 2. אנשי משמר מותרים לשתות יין בלילות ולא בימים כיון שאם תכבד העבודה על אנשי בית אב צריכים לסייעם, ואנשי בית אב אסורים לשתות אף בלילה מכיון שעסוקים תמיד בעבודה. 3. בזה''ז כהן שיודע מתי משמרת בית אב שלו אסור רק באותו היום, ואם מכיר רק משמרתו אסור בכל אותו השבוע, ואם אינו מכיר ויודע שבתי אבותיו קבועים אסור לשתות יין כל השנה, ולרבי כל הכהנים אסורים בשתיית יין לעולם אלא שתקנתו קלקלתו. 4. אנשי משמר ומעמד אסורים לספר ולכבס כדי שלא יכנסו למשמרתם כשהם מנוולין, אבל בחמישי מותרין מפני כבוד השבת. 5. זמן התספורת, מלך בכל יום שנאמר מלך ביפיו תחזינה עיניך, כה''ג בכל ערב שבת מפני שמשמרות מתחדשות, וכהן הדיוט אחת לשלושים יום שנאמר ופרע לא ישלחו וילפינן בגז''ש פרע מסתם נזירות. 6. בזה''ז כהנים מותרים לשלח פרע, ואף לרבנן דאסרי בזה''ז לשתות יין מיהו בתספורת לא גזרו כיון שיכול להסתפר משא''כ בשותה יותר מרביעית דלא מהניא ליה שינה, או דגזרו בשתויי יין משום דמחלי עבודה משא''כ פרועי ראש ואמרינן דתרוייהו במיתה בידי שמים.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     דיני הכהנים בזמן ביהמ"ק ובזמן הזה (6)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]