אאא

פרק שלישי – סדר תענית אלו

דף יט

*על מה מתריעים.  

א.     הדברים שמתריעים עליהם 1. ירדו גשמים ברביעה ראשונה וזרעו ולא צימחו או שצמחו וחזרו ונשתנו מתריעין עליהם מיד, אבל אם יבשו ואפילו אקון אין מתריעין. 2. היה בין גשם לגשם ארבעים יום שהיא מכה המביאה לידי בצורת, ואמרינן שאם אפשר להביא תבואה מעיר אחרת בנהר זהו בצורת אבל ע''י חמורים זהו רעב, סאה בסלע ושכיחא זוהי בצורת אבל אם ארבעה בסלע אבל לא מצוי לקנות זהו רעב, וכן אם אין המעות מצויות מתריעין מיד. 3. גשמים שירדו רק לצמחים ולא לאילן דאתי ניחא, לאילן ולא לצמחים וזהו רזיא, לתרוייהו ולא לבורות שלא ירד הרבה, רק לבורות ולא לאילן ולצמחים דאתי בשפיכותא. 4. עיר שלא ירדו עליה גשמים דכתיב והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחרת לא אמטיר ואמרינן שתיהן לקללה, אותה העיר מתענה ומתרעת וכל סביבותיה רק מתענות ולר''ע רק מתריעות, וכן בעיר שיש בה דבר או מפולת. 5. מתריעין על האילנות בפרוס הפסח ודווקא בשאר שני שבוע, ולרשב''ג אף בשביעית מתריעין בין על האילנות ובין על הספיחין כיון שיש בהם פרנסה לעניים. 6. מתריעין על בורות המים אפילו בפרוס החג ואף בשביעית, ואם אין מים לשתות מתריעין מיד בשני חמישי ושני הקרובים באותה היפרכיא. 7. מפולת זהו בבריאות, משא"כ בראויות ליפול מחמת גובהן או מקומן כגון בשפת הנהר.

 

שאלות לחזרה ושינוןת

א.    הדברים שמתריעים עליהם (7)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]