אאא

דף כא

*מעשי הצדיקים.

א.     מעשי הצדיקים 1. אילפא ורבי יוחנן למדו תורה והיו דחוקים מאד ואמרו נעשה עיסקא ונקיים בנו אפס כי לא יהיה בך אביון וישבו לאכול מתחת כותל רעוע, ורבי יוחנן שמע שמלאך רוצה להפילו עליהם שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה וענה לו חבירו שאחד מהם קיימא ליה שעתא ואילפא לא שמע ורבי יוחנן אמר ש''מ לדידי קיימא שעתא וחזר ואמר אקיים בעצמי כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, ועד שאילפא חזר רבי יוחנן מלך נהיה ראש ישיבה ואמרו לאילפא שאם היה נשאר הוא היה מולך ותלה עצמו על תורן של ספינה ואמר שאם יש ברייתא שאינו יכול למצוא משנה כמוה יפול ויטבע. 2. נחום איש גמזו היה סומא גידם קיטע וכל גופו מלא שחין ומוטל בבית רעוע במיטה שרגליה בתוך ספלי מים ואמר לתלמידיו שיפנו את הכלים ואח''כ את מטתו ורק אז נפל הבית, וסיפר שאירע לו כך מפני שהלך לבית חמיו עם משוי שלשה חמורים ועני בקש ממנו פרנסה וא''ל שימתין עד שיפרוק ובתוך כך נפטר ולכן קיבל על עצמו יסורין אלו ואמר לתלמידיו אוי לי אם לא ראיתוני בכך. 3. על כל מה שקרה אמר נחום גם זו לטובה, ופעם שלחו עמו לקיסר ארגז מרגליות ובלילה במלון החליפו לו באבנים וחול וכאשר בא לקיסר חשב שלעגו לו ורצה להרוג את כולם, ואליהו נדמה כאחד מהם ואמר שמא זה מעפרו של אברהם אבינו שנהיה חרבות וחיצים וניסו עם זה וכך כבשו מדינה ומילאו את הארגז ביהלומים, וכאשר שמעו זאת בעלי המלון סתרו את ביתם והביאו הכל למלך ולא היה כדבריהם והרגום. 4. ר''נ בר רב חסדא בקש מרנב''י שיבא אליו א''ל לא מקומו של אדם מכבדו אלא האדם מכבד את מקומו שהרי בהר סיני רק כל זמן שהשכינה היתה עליו היה אסור לצאן ולבקר לרעות בו וכן אהל מועד שבמדבר, וא''ל א''כ אבוא אליך וענה מוטב יבא מנה בן פרס למנה בן מנה ולא להיפך. 5. בסורא היה דֶבר ובשכנותו של רב לא היה וסברו שזה בזכותו ונראה להם בחלום דזוטרא ליה לרב אלא בזכות אדם שהשאיל מר וקרדום לקבורה, וכן אש בדרוקרת ובשכנות לרב הונא לא היה בזכות אשה שמחממת את תנורה ומשאילתו לשכנותיה. 6. אבא אומנא קיבל שלום ממתיבתא דרקיעא בכל יום, ומייתי שכאשר היה מקיז היו גברים בנפרד מנשים והיה לו בגד מיוחד לנשים שהמחט כבר תקועה בו ומי שלא יכל לא הוצרך לשלם ומת''ח לא לקח כסף ואף נתן לו מעות לסעודה שלאחר ההקזה ואביי שקיבל שלום רק פעם בשבוע שלח שני ת''ח לבדקו ונטלו את הכסתות ומכרום בשוק והוא אמר להם כמה שוויים לפי איך שקנה ואמר שחשב שנוטלים עבור פדיון שבויים ומאז הקצה מדעתו לצדקה, ורבא קיבל שלום בכל ערב יו''כ וזכותו הגנה על כל בני עירו

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     מעשי הצדיקים (6)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]