אאא

דף כה

*ר"ח בן דוסא. *התענו וירדו גשמים. הדרן!

א.     רבי חנינא בן דוסא 1. כאשר הלך בדרך אמר כל העולם בנחת וחנינא בצער ופסק הגשם, וכאשר בא לביתו אמר כל העולם בצער וחנינא בנחת וירד גשם, ואמרינן שתפילת הכה''ג שלא תתקבל תפילת עוברי דרכים לא אהניא על רבי חנניא. 2. בכל יום בת קול יוצאת ואומרת כל העולם ניזון בשביל חנינא בני ודי לו בקב חרובין מע''ש לע''ש. 3. אשתו הסיקה את התנור בע''ש והניחה דבר שיעלה עשן כדי שלא ידעו שאינה אופה כלום, ופעם שכנתה נכנסה לראות מה בתנור ואשתו התביישה ועלתה לעליה להתחבאות ונעשה נס שהתמלא התנור בלחמים והעריבה בבצק והשכנה אמרה תביאי מרדה. 4. אשתו אמרה לבעלה עד מתי נצטער ויצאה פסת יד והביאה להם רגל שלחן מזהב, וראתה בחלומה שכל הצדיקים אוכלים על שלחן בעל שלש רגלים ולשלחן שלה חסר רגל ובקש רחמים שיטלו וזהו נס גדול יותר. 5. לבתו נתחלף כלי של שמן בחומץ וא''ל אביה מי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלוק והיה דולק עד שנטלו ממנו אש להבדלה. 6. גידל עיזים ואמרו שהם מזיקות ואמר שאם זה נכון יטרפום דובים ואם לאו יביאו דובים בקרניהם ובערב הביאו. 7. שכנתו בנתה בית והיו לה קורות קצרות ואמר איכו נימטו כשוריך וע''י תפילתו נתקרה הבית עד שיצאו אמה לכאן ואמה לכאן. 8. אדם שכח תרנגולים ליד ביתו וגדלו אצלו וכאשר צערו אותם מכרן וקנה בדמיהם עיזים וכאשר ר''ח שמע את המאבד נתן לו על פי סימני התרנגולים את העיזים שגידל עבורו.

ב.     התענו וירדו להם גשמים 1. מפסיקים לגזור תעניות לר''מ אם נטשטשו כמלא בורך המחרישה ולחכמים בחרבה טפח בעבוּדה שלשה ובבינונית טפחיים, וכאשר יורד גשם טפח עולה התהום בעבודה טפחיים ובשאינה עבודה שלש טפחים. 2. התענו וירדו גשמים לר''מ קודם הנץ ישלימו ואחר הנץ לא ישלימו, לרבי יהודה עד חצות וכן הלכה, ולרבי יוסי רק לאחר תשע שעות ישלימו שכן מצינו באחאב מתשע שעות וכתיב עליו שנכנע. 3. שמואל הקטן גזר תענית וירדו גשמים קודם הנץ וסברו שזה שבחו של ציבור והמשיל לאדון שאינו רוצה לשמוע את קול עבדו, וכאשר ירדו לאחר השקיעה אמר משל לאדון שנותן אחרי שעבדו יתמקמק ויצטער, אלא שבחו של ציבור אם אמרו מוריד הגשם וירד גשם. 4. גזרו תענית וירדו גשמים אומרים הלל לאחר שאכלו כדי שיהא על נפש שביעה וכרס מליאה, אבל במקום שמצוי שכרות אומרים הלל ואח''כ אוכלים.

הדרן עלך פרק שלישי!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     רבי חנינא בן דוסא (8)

ב.     הדינים בהתענו וירדו גשמים (4) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]