אאא

דף י

 *שלמה וביהמ"ק.

א.     שלמה המלך וביהמ"ק 1. במשנתינו ילפינן שאין מערבין שמחה בשמחה ומקשינן ששלמה עשה את חנוכת ביהמ''ק שבעה ימים לפני שבעת ימי חג הסוכות, ודחי דלמא התם לא הזדמן דא''א לשייר פורתא אפילו אמה כליא עורב, ולמסקנא מייתורא ארבעה עשר יום שבעת ימים ושבעת ימים. 2. באותה שנה עמ''י לא עשו את יוה''כ דדרשו ממשכן שאין קדושתו לעולם וקרבנות יחיד של הנשיאים דחו שבת שהיא איסור סקילה וילפי מייתורא דיום שנים עשר יום, ק''ו למקדש שאיסורו לעולם וקרבן צבור ויוה''כ דהוי רק כרת, והסיבה שעמ''י דאגו כיון דהוי צורך הדיוט ושם היה צורך גבוה. 3. יצאה בת קול ואמרה שכולם מזומנים לחיי העוה''ב, דילפינן מקרא ביום השמיני שילח את העם וילכו לאהליהם וזהו שמצאו נשותיהם בטהרה, שמחים שנהנו מזיו השכינה, טובי לב שכ''א נתעברה אשתו בבן זכר, על כל הטובה זוהי הבת קול שכולם מזומנים לעוה''ב, לישראל שנמחל עוון יוה''כ, ולדוד עבדו שהשערים נפתחו רק כאשר שלמה הזכיר את זכות דוד אביו. 4. רבי יונתן בן עסמיי ור''י בן גרים נפרדו מרשב''י בלילה ואח''כ באו שוב למחרת דילפי משלמה דכתיב ששלח את העם ביום השמיני וכן בכ''ג תשרי, ורשב''י אמר לר''א בנו שיקבל מהם ברכה ואמר לו: שתזרע ולא תקצור בבנים, תכניס כלות ולא תוציא, תוציא בנות ולא ישובו, יחרב ביתך בעוה''ז ויתישב עוה''ב האורח, יתבלבל שלחנך בילדים ולא תראה שנה חדשה במות אשתך.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     שלמה המלך וביהמ"ק (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]