אאא

דף יא

*מלאכות בחוה"מ. הדרן!

א.     עשיית מלאכות בחוה''מ 1. הדיוט תופר כדרכו וזה מי שאינו יכול להוציא מלא מחט בבת אחת או שאינו יכול לכוון אימרא בחפת חלוקו, והאומן מכליב וזה מפסיע או כמו שיני כלבה. 2. לת''ק מסרגין את המטות ולרבי יוסי רק ממתחין, להו''א פליגי אמוראי האם סירוג זהו שתי וערב ומיתוח שתי בלא ערב או דזהו סירוג ומיתוח זהו ברפוי ולפי''ז קשיא מה ההו''א שיהא מותר למתח חבלים בתחילה. ולמסקנא מסרגין לכו''ע שתי וערב ופליגי במיתוח כדלעיל, ודעת היש אומרים דאפילו מיתוח אסור וטעמייהו דסגי למלאותו בבגדים. 3. לרבי אליעזר מעמידים תנור כיריים וריחיים, לחכמים אף יגמור, לרבי יהודה מעמידין את החדשה ומכבשין את הישנה וזהו ניקור הריחיים או הרחבת הנקב שבאמצע, ולי''א אין מכבשין כל עיקר. 4. רב יהודה שרי ליטול צפרנים לחמרא דריחיא וכ''ש לסוס וחמור שרוכב עליו, וכן להעמיד ריחים, ולבנות ריחים ואמת הריחיים ורפת. 5. רבא שרי לסרק סוס ולבנות אבוס ואיצטבא, ולהקיז דם לבהמה כדאמרינן שאין מונעים רפואה מבהמה, ולגהץ בגדים במעשה הדיוט. 6. שרי חפירה על דעת גורן שמשוה הקרקע, לגבב עצים שנוטל רק הגדולים ולא קטנים, לפתוח מים לגומא עבור דגים בפותח תרי בבי, והפושח דקל עבור חיות שנוטל רק מחד גיסא לחים ויבשין. 7. תמרי בוסר לחתכן מותר ולכבשן רבא אוסר ור''פ מתיר כיון דמתלעי הוי כדין פרקמטיא דכל שהוא אסור אבל בדבר האבד מותר, וכן מותר ללכת ליריד של גויים מפני שהוא כמציל מידם, ומייתי דרבינא המתין ולאחר חוה''מ מכר בכפול. 8. מותר לארוג רשת לצידת דגים אבל לא לעופות שזהו מעשה אומן, ומותר לארוג נפות וכן לעשות תנור בקיץ אבל לא בחורף. 9. עושים מעקה לגג ולמרפסת מעשה הדיוט כגון בהוצא ודפנא או צרור בלא טיט, שפין סדקין ביד וברגל כעין מעגילה אבל לא במלקחיים. 10. ציר צינור קורה מנעול ומפתח שנשברו מתקנן במועד, ואף דכבר בימי יוחנן כה''ג אסרו פטיש בירושלים הכא איירי בדנגרי שאינו בקול, במגלי שאינו עושה רעש כלל, קודם גזירה, או כרבי יוסי שאינו מצריך שינוי בדבר האבד. 11. מותר לכבוש ירקות שיכול לאכלן במועד, ובנהר שעלה על גדותיו רבא שרי למלוח את הדגים אף שא''א לאכלם במועד, והטעם לל''ק כיון שמעיקרא נטלו על דעת לאכול הויא כדבר האבד, ולל''ב אף התיר לצאת ולהביאם דכיון שראוים לאכילה ע''י איצצא שרי.

הדרן עלך פרק קמא!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     עשיית מלאכות בחוה"מ (11) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]