אאא

דף סב 

*מצות פו"ר והדינים. *שמועות ר"א. 

  1. כמה ילדים צריך להביא בכדי לקיים מצות פריה ורביה ומנין 1. לב''ש שני זכרים ממשה, ולאידך משה עשה מדעתו כמו ששבר את הלוחות והוסיף יום אחד במתן תורה. 2. לב''ה זכר ונקיבה מאדם וחוה, ולאידך הוי אי אפשר. 3. לרבי נתן דעת ב"ש שני זכרים ושתי נקיבות דילפי מקין והבל וב' אחיותיהם ואמרה תחת הבל, ודחי שהיתה הודאה. 4. לב''ה או זכר או נקיבה, משום דקיים לשבת יצרה. 

  2. דיני פריה ורביה 1. ביש לו בנים פליגי האם יכול להתבטל מפו''ר ומאשה, או דבטיל מפו''ר ולא מאשה ולוקח שאינה בת בנים, ולרבי יהושע יביא בנים אף בזקנותו וכן הלכה, וה"ה בתלמידים וכמעשה דכ"ד אלף תלמידי ר"ע שמתו ואח"כ ר"ע העמיד חמשה תלמידים. 2. היו לו בנים בהיותו גוי, לר"ל חייב בפו''ר ויש לו בכור דגר כקטן שנולד ולרבי יוחנן פטור, וכן קסבר שאין לו בכור דילדיו מקודם חשיבי וקמ"ל אף שאינם בני נחלה, ולכו"ע לעבד אין יחוס ופלוגתייהו בגוי לאחר שנתגייר. 3. היו לו בנים ומתו, פליגי אי מועיל שהרי הוציא נשמות מהאוצר או דלא סגי דליכא שבת. 4. בני בנים כבנים, וילפינן להו"א שנאמר הבנים בני ולמסקנא ממכיר, ובעינן לאביי בן מבן או מבת ובת רק מבת, ולרבא מהני בן מבת אבל תרי מחד ודאי לא.

  3. שמועות רבי אליעזר 1. השרוי בלא אשה אינו אדם, ואמרינן שגם שרוי בלי שמחה, ברכה, טובה, תורה, חומה, שלום. 2. וכן מי שאין לו קרקע אינו אדם. 3. אשתו זכה עזר לא זכה כנגדו, ואמרינן שהאשה מאירה את עיניו ומעמידתו על רגליו. 4. אדם הראשון בא על כל החיות ונתקררה דעתו רק בחוה. 5. ונברכו בך, זהו רות ונעמה, וכל משפחות האדמה והסחורות מתברכים בשביל ישראל, וכן פורענות באה לעולם בשביל ישראל. 6. כל בעלי אומנות עתידים לעמוד על הקרקע. 7. אין אומנות פחותה מהקרקע, ואמרינן שעיסקא עדיפה על קרקע והעוסק בבנין מתמסכן. 

 

שאלות לחזרה ושינון

כמה ילדים צריך להביא כדי לקיים מצות פו"ר ומנין (4)

  1. דיני פריה ורביה (4)

  2. שמועות רבי אליעזר (7)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]