אאא

גריסת זוהר – לקנות יהלומים בדקות!

האם יש מעלה לגרוס זוהר – בלי להבין?

לא מבין את הפירוש למילות הזוהר הקדוש – האם שווה לגרוס זוהר?

ואולי אשקיע בלימוד אחר?

הבטיח רשב"י: "בזהר דא יפקון מן גלותא" - ע"י לימוד הזוהר:

נצא מהגלות ברחמים – במהרה, אמן!

ספרא דצניעותא – חמישה פרקים כנגד חמישה חומשי תורה

ספרא דצניעותא – סיפרון שמחולק ל 5 פרקים, ונקרא ב 20 דקות, והוא:

הסיפרון הכי קטן שיש, בעוצמת - פצצת אטום!

אומר הגר"א – כל מילה שווה 10 דפים בזוהר!

ידוע שרשב"י הקדוש הוא מנשמת משה רבנו, והוא תמצת את החמישה חומשי תורה, וכל הזוהר הקדוש ותיקוני הזוהר, ובספר זה, ויש בו סודות גדולים, ועל כן, לא ניתן להסביר את עוצמתו, ואת הטובות והישועות שניתן לבקש בזכות רשב"י והקריאה ב'ספרא דצניעותא'.

בשבת – דקת תורה שווה אלף דקות, וגריסת ספרא דצניעותא?

כותב ה'בן איש חי':"כתבו המקובלים ז"ל, גדול הפועל הנעשה מעסק התורה ביום שבת - אלף פעמים!!! מן הנעשה מעסק התורה של ימי חול" (שנה שניה, בהקדמה לפר' שמות).

ביום חול קריאת מילה בספרא דצניעותא שווה - 10 דפי זוהר:

כמה שווה דקת קריאת זוהר ביום השבת?

תעשה לבד את החשבון...

איך אומרים: צריך לדעת איפה להשקיע את המניות...

הבורסה ליהלומים - גריסת תיקון מ"ח מתיקוני הזוהר!

ומי שרוצה לקבל מרשב"י כאן ועכשיו - יהלומים אמיתיים:

שיקרא מה כתבו המקובלים על - תיקון מ"ח:

לא יבוא לידי חסרון כיס ועניות.

מצליח בכל דרכיו בחן ובחסד...

מתקן נפשו רוחו ונשמתו.

כל אויביו נופלים תחתיו.

ירום מזלו, לא יצטרך לבריות.

ס"מ וסיעתו – בדלים ממנו...

זוכה לקדושה יתרה.

אינו בא לידי חולי הנופל.

יזכה לאריכות ימים, ויזכה לעולם הבא.

את תיקון מ"ח אומרים ב 5 - 7 דקות!!!

עדיין קשה לך להתחבר לספר הזוהר? תזכור:

יצר הרע – ירחיק אותך מכל מה שמקרב את הגאולה, והבן!

מהי מעלת לימוד וגריסת זוהר?

אף אם לא מבינים מה שאומרים, לגריסת דפי זוהר יש - מעלות רבות!

ואף אם תשגה באמירת המילים:

הרווח הוא מיליונים בזה ובבא - "טעמו וראו כי טוב ה'"...

באיזה גיל רצוי להתחיל בגריסת הזוהר?

והאם מותר לאשה ל'גרוס' דפי זוהר?

מהם הדברים הנפלאים שזוכים בזכות גריסה וקריאת הזוהר הקדוש?

התייאשו מהתורה? בא לטול - שכר כולם!

רשב"י הקדוש ממליץ בירושלמי, ואומר:

"תני רשב"י אם ראית את הבריות שנתייאשו ידיהן מן התורה מאוד, עמוד והחזק בה, ואתה מקבל שכר כולם מאי טעמא, הפרו תורתך – עת לעשות לה'" (ירושלמי בסוף ברכות).

אחרים התייאשו, ואתה? בא לקבל את שכר כולם...

אילן החיים יוציא מהגלות – ברחמים!

אומר רשב"י הקדוש: "עתידים ישראל לטעום מאילן החיים שהוא ספר הזוהר הקדוש, יצאו על ידו מן הגלות" (הזוהר, נשא אות צ').

אילן החיים, בא לטעום ולקטוף מפירותיו...

לימוד הזוהר מטהר! אף כששוגים - באמירתו: אומר ה'פלא יועץ':

"לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד - לטהר ולקדש הנפש".

"אפילו אי לא ידע מאי קאמר, ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקב"ה..." (פלא יועץ אות ז', זוהר).

מדגיש האריז"ל: "אף אם אינו מבין בהם, יאמר דברי הזוהר ותיקונים ילמד בספרי קבלה, ואף אם אינו מבין בהם... כי הם מסוגלים לטהר הנשמה".

לימוד נורא ונשגב מאוד - אומר 'נפש החיים': "לימוד הזוהר הקדוש נורא ונשגב מאוד הגם דלא ידע מאי קאמר" (נפש חיים, מערכת הז' אות ד')

מרומם על כל לימוד: אומר החיד"א: "לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד, בשגם לא ידע מאי קאמר ואף שיטעה בקריאתו, והוא תיקון גדול לנשמה" ('עבודת הקודש', מורה באצבע סי' מ"ד).

הלומד מהזוהר נמשל לנכנס - לחנות בשמים:

ר' משה חיים אפרים מסדילקוב, מביא משל נאה:

"לשון הזוהר הקדוש הוא מסוגל לנשמה, אף שאינו מבין כלל מה שאומר, כמשל הנכנס לחנות של בושם, אעפ"י - שלא לקח כלום, מכל מקום - ריח טוב קלט עימו" ('ליקוטים' ד"ה ישקני).

ה'חפץ חיים' – עורר את הבחורים לקרוא זוהר:

"וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל, בשם רבו החפץ חיים זצ"ל: שעל לימוד ספר הזוהר אין שום הגבלה, כי רובו מדרש, והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים" (ר' יוסף בן שלמה מפוז’ין).

הבעל שם טוב הקדוש – היה רואה בזוהר הקדוש עתידות:

ידוע שהבעל שם טוב הקדוש היה פותח את הזוהר הקדוש:

ורואה מסוף העולם - ועד סופו! וידע – סודות נסתרים!

וביקש הבעל שם טוב הקדוש מתלמידיו, ללמוד לפני התפילה:

מאמר זוהר או חסידות, שמסוגל לטהר את הנשמה.

כל 'אות' ו'אות' היא - תיקון גדול לנשמה:

אומר האדמו"ר מקאמרנא: "כל אות ואות של ספר הזוהר, וכתבי מר"ן של הרב חיים ויטאל... הם: תיקונים גדולים לנשמה לתקן כל הגלגולים" ('נוצר חסד', פרק ד' משנה כ').

סגולה לפרנסה: אומר רבי פנחס מקוריץ מה יעשה אדם שאין לו פרנסה:

"נמסר בשמו שיאמר זוהר בכל יום, ויהיה לו פרנסה", ועוד אמר:

"הזוהר הביאני לחיי העולם הבא" (מדרש פנחס).

מבטל את טמטום המוח:

אומר 'בעל התניא':  "שיש בחינת טמטום המוח וכו', ולזה מועיל קריאת דברי הזוהר הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר.

לימוד הזוהר מקשר - ל'אור' ה'אין' סוף: "שזוהר הקדוש צריך לאומרו בלא ביאור, כי התיבות והדיבור של הזוהר הקדוש עצמן מקשרין את האדם לאין סוף יתברך" (שארית ישראל).

האדמו"ר מקאמרנא, אומר - דברים נפלאים:

"על כן בני ואחיי תרגילו עצמכם ללמוד בדברי הזוהר והתיקונים בשקידה, ומי שלא ראה אור הזוהר מתוקים מדבש - לא ראה מאורות מימיו, ולא טעם טעם התורה" (הקדמת ל'עצי עדן' מקאמארנא).

אור הזוהר הקדוש – מתוק מדבש, ואין יותר מהמתיקות הזאת - בעולם!

 הגר"א - יצר הרע לא יכול להתגבר על האדם:

"פנימיות התורה הם חיים - לפנימיות הגוף, שהוא הנפש... והעוסקים ברמז וסוד, אין יצר הרע יכול להתגרות בהם, ומוסיף:

"הגאולה לא תהיה רק על ידי לימוד התורה, ועיקר הגאולה בלימוד הקבלה" (אבן שלמה פרק י"א).

באיזה גיל מומלץ להתחיל ללמוד? ומדוע?

"אם דורי היה שומע בקולי, היה לומד כבר מגיל תשע ספר הזוהר, וכך היה רוכש יראת שמים במקום - חכמה חיצונית" ('נוצר חסד').

לימוד הזוהר מעורר 'חשק' ללמוד עוד - מהתורה הקדושה:

אומר רבי נחמן מברסלב: "ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד, ודע שעל ידי לימוד הזוהר, נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאוד לעבודת השם יתברך (שיחות הר"ן, ק"ח).

 ה'חזון איש' - לשון הזוהר הקדוש מעורר יותר מכל:

"לשון הזוהר הקדוש מעורר יותר - מכל מאמרי חז"ל" ('מעשה איש').

הקריאה מלהיבה מאוד מאוד – גם בלי להבין:

אומר ה'בן איש חי': "וקבלו היהודים קהל עדת ישראל, להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר, יחיד ורבים מנער ועד זקן" ('בן איש חי').

מבטל גזרות קשות: "כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורעניות וגזירות קשות ורעות" (רבני ירושלים, שנת תרפ"א).

מביא ליראת שמים: אמר ה'שארית ישראל': "ספר הזוהר אנחנו לומדים איך לירא את השי"ת" (שער ההתקשרות).

הזוהר הוא ה'בית' שלך: אומר רבי אליהו מני: "בי"ת ראשי תיבות: י'רבה ת'למודו ב'זוהר" (הנהגות צדיקים).

ה'שומר אמונים' – מצווה ללמוד! תיקון גדול לנפש, ולמיתוק הדינים:

"ואני מצווה לכל אחד מהאברכים, לומר איזה דפים תיקוני זוהר בכל יום המסוגל מאוד לנפש, ולא להתרשל מזה חלילה, כי אין לשער גודל ועוצם הטובה הנצמח מזה וימתקו הדינים (אגרות ש' אמונים, א' ט"ו).

לימוד של שעה - עושה נפלאות:

"כי יעשה בשעה אחת בלימוד הקבלה, מה שלא נעשה - כלימוד חודש ימים בפשטי התורה! כי גדול כוחה - לקרב הגאולה".

 ומוסיף במקום אחר:

"ומובטח לו שהוא בן עולם הבא, מבני היכלא דמלכא ויהיה מרואי פני המלך היושבים ראשונה - במלכותא דרקיעא".

לימוד הזוהר לדורנו - סם יקר:

"ועכשיו בעיקבא דמשיחא נשמות נמוכים, וגם התגברות החיצונים רח"ל, אי אפשר לטהר נשמתם רק בסמים יקרים - היינו בזוהר הקדוש"!

פטפוט זוהר – שומר עליך! והבן!

וממשיך: "אפילו פטפוט ולגלוג של זוהר שומר את האדם: "כי לשון הזוהר מסוגל לזה - אפילו בפטפוט לחוד ואפילו בלגלוג".

ומסיים: "ובזה יהיה נשמר מכל רע - מיצר הרע, וממקרים רעים - בעולם הזה החומרי, וגם בעולם הבא הרוחני" (כסא אליהו, שער ד' אות י"ח).

ניסים ונפלאות מ'גריסת' הזוהר – כמה שווה?

רק בכמה מילים נסכם את המעלות הנוראות שזוכה מי ש'גורס' את ספר הזוהר, הדף יכלה והם לא יכלו...

לימוד נורא ונשגב, ומרומם מעל - כל לימוד.

מזכך ומטהר את הנפש והנשמה.

מקשר ומאיר באדם מ'אור' - ה'אין' סוף.

אין יצר הרע יכול להתגרות באדם, ומבטל את - טמטום המח.

מומלץ לבחורים ללמוד זוהר, ואף לילדים מגיל תשע.

אף אם אתה שוגה במילים – קריאתך נוראה ונשגבה במרומים!

מבטל פורענות וגזרות קשות, ונמתקין הדינין...

ועוד טובות רבות, שיכלה הזמן, והמה – לא יכלו...

האם מותר לנשים 'לגרוס' דפי זוהר?

לא נמצא בכתובים תשובה לכאן או לכאן...

ובדורנו, המליצו יראי ה', שגם לנשים טוב להזדכך ולהיטהר עם גריסת הזוהר הקדוש, וברכה מרובה תבוא לביתן...

ובזכות מי יגאל עם ישראל, וממי יונק הדור הבא את טוהר וזיכוך הנשמה?

מצאת מקור - שאסור לנשים ל'גרוס' דף זוהר?

ותן לחכם ויחכם...

תורתו מגן לנו – היא מאירת עינינו...

הוא ימליץ טוב בעדנו – אדוננו בר יוחאי, אמן!