אאא

דף קיט

*החששות בהלך בעלה. *עדות שתי יבמות.

א.     החששות בהלך בעלה למדינת הים 1. הלכו בעלה וצרתה, חוששת שמא צרתה מעוברת ולא חוששת שהתווספה לה צרה ולא חוששת שנולד יבם, ואם חמותה יצאה מלאה לת"ק חוששת ולרבי יהושע אינה חוששת. 2. רישא דלא תנשא מני ר''מ דחייש למיעוטא שלא יולדות, ולא כרבנן דאזלי בתר רובא אף ברובא דליכא קמן כגון קטן וקטנה. 3. סיפא דלא חוששת שחמותה מעוברת קשיא דלא אתיא כר"מ דסמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקיבות ואיכא מיעוטא דזכרים, ותירץ להו"א כיון שהוחזקה לשוק או דחששו באיסור כרת ולא בלאו, ולמסקנא ברישא סמוך מיעוטא דמפילות לחזקתה ליבום והוי פלגא ופלגא ואסורה, ובסיפא איכא חזקה לשוק ורובא לשוק והויא מיעוט דמיעוט ולא חייש ר''מ. 4. ההמתנה, לעצמה שלשת חדשי הבחנה, ולצרתה תשעה חדשים דלידה או דעליה להמתין לעולם שמא יש ולד של קימא ותצטרך כרוז לכהונה, ובמת בעלי ואח"כ מת בני חוששין לדבריה וחולצת איירי בגרושה או באומרת שנחבאה עמו במערה.

ב.     שתי יבמות שכל אחת אומרת מת בעלי 1. אם אין לשתיהם עדים או בנים כל אחת נאסרת מחמת השניה שמא יש לה יבם. 2. למי שיש עדים שמת בעלה אסורה משום יבם אבל השניה מותרת דודאי אין לה יבם. 3. למי שיש בנים מותרת לשוק. 4. לאחת יש עדים ובנים תרוייהו מותרות. 5. נתיבמו ומתו היבמין, לת''ק אסורות להנשא לשוק ולר''א הואיל והותרו ליבמין הותרו לכל אדם.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    החששות בהלך בעלה למדה"י (4)

ב.    שתי יבמות שכל אחת אומרת מת בעלי (5)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]