אאא

דף ל

*הויה וראויה לקיימה. *קלב"מ בכריתות.

א.     במשנתינו מחייבינן על חייבי לאוין וכריתות, ומייתי דילפי מקרא שחייב אם יש בה הויה או שראויה לקיימה. ואיכא בינייהו 1. ממזרת ונתינה. 2. לר''ע דלא תפסי קידושין בחייבי לאוין, אלמנה לכה''ג. 3. לרבי ישבב שיש ממזר מכל שאין בו ביאה, חייבי עשה. 4. אי קאמר טעמא דנפשיה, בעולה לכה''ג ומשום שאינו שוה בכל.

ב.     לר''נ בן הקנה אמרינן דין קלב''מ גם בחייבי כריתות, וטעמיה לאביי בגז''ש אסון כמו שנוגף אשה ומתה פטור מתשלומין ה''נ אסון בידי שמים שיעקב הזהיר על אריא וגנבי כמו על צינים ופחים, ולרבא אם העלם יעלימו מלהמית בידי אדם והכרַתי. ואיכא בינייהו 1. זר שאכל תרומה שהיא במיתה בידי שמים וקשיא דכאשר הגביה קנה והחיוב לאחר מכן, אלא שחבירו תחב לו לבית הבליעה ויכול להחזירה ע''י הדחק או שתחב לפיו משקין של תרומה. 2. זר שאכל תרומה שלו ובו זמנית קרע שיראין של חבירו, והא דאמרינן שהזורק חץ ד''א בשבת וקרע שיראין בהליכתו פטור זה משום דעקירה צורך הנחה, ואין לומר הגבהה צורך אכילה דאי אפשר להנחה בלא עקירה וא''א גחין, או שחץ לא יכול להחזיר ואיכא בינייהו מעביר סכין.

 

שאלות לחזרה ושינון

 דף ל

א.     המח' בחיוב קנס באשה שאסורה עליו ומאי בינייהו (4)

ב.     המח' מ"ט דר"נ בן הקנה בקלב"מ בכרת ומאי בינייהו (2)

 

דף לא

*הגבהה צורך הוצאה. *גנב והוציא בגרירה.

א.     הגונב כיס בשבת חייב כיון דמקודם נתחייב באיסור גניבה אבל המגרר פטור, ומפרשינן מ''ט לא אמרינן הגבהה צורך הוצאה ויפטר כמו דאמרן לגבי חץ 1. בהגביה ע''מ להצניע ונמלך להוציא, ודחי דבכה''ג פטור. 2. בעמד לפוש, ודחי א''כ הו''ל לחלק בין עומד לפוש לעומד לכתף ומ''ט קאמר דפטור רק במגרר. 3. אתי כבן עזאי דקסבר מהלך כעומד, ולא חילק בין מהלך לזורק דאתי לאשמועינן דמגרר במיצעי דהוי דרך הוצאה, אבל בזוטרי הוי שינוי וברברבי היינו אורחיה.

ב.     אמרינן שהגונב בשבת והוציא בגרירה פטור, ומפרשינן לאן הוציא ומ''ט 1. לרה''ר, ליכא איסור גניבה. 2. לרה''י, ליכא איסור שבת. 3. לצדי רה''ר, וכרבי אלעזר דהוי כרה''ר וקני. 4. לרב אחא שצירף ידו ברה''ר למטה משלשה טפחים וקבל. 5. לרבינא אף ברה''ר קנה, דדייק מהא דאמרינן היה מושכו ויוצא ומת ברשות בעלים פטור, ולרב אחא בעינן שיכנס לרשותו דקסבר הוצאה דומיא דהגבהה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     מ"ט בגונב כיס בשבת לא אמרינן הגבהה צורך הוצאה (3)

ב.     הגונב בשבת והוציא בגרירה פטור לאן הוציא (5)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]