"דרך ישרה"

חולין קלט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת חולין דף קלט', שני, י' ניסן תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף קלט

*הפירוט היכן נוהג. *האופן במוקדשין. *חיוב אחריות. *מקום הקן והדרשות.

* המשנה פירטה שנוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית ובחולין והאם נוהג במוקדשין בתחילת הפרקים לגבי: כסוי הדם, אותו ואת בנו, גיד הנשה, זרוע לחיים וקיבה, ראשית הגז, ושלוח הקן. ומפרשינן מפני מה נצרך 1. בארץ ובחו"ל בכולהו שלא לצורך מלבד ראשית הגז דזהו לאפוקי מרבי אילעאי האומר שנוהג רק בארץ. 2. בפני הבית ושלא בפני הבית בכולהו מיותר מלבד באותו ואת בנו שנכתב לגבי קדשים והו"א שנוהג רק בזמן הבית. 3. בחולין ובמוקדשין בכולהו לצורך מלבד גיד הנשה דפשיטא שלא יפקע איסור גיד מחמת ההקדש, אלא איידי דתנא לצורך תנא נמי שלא לצורך.

* שילוח הקן אינו נוהג במוקדשין שנאמר שלח תשלח את האם ובמוקדשין צריך להביאו ליד גזבר, ולכן ה"נ עוף טהור שהרג את הנפש ולא נגמר דינו פטור משילוח. ומפרשינן מה האופן במוקדשין 1. הקדיש קן בתוך ביתו, פטור משלוח דהוי מזומן. 2. קן בעלמא א"א להקדישו כיון שאינו ברשותו. 3. הגביה את האפרוחים והקדישם והחזירן, אף בחולין פטור מלשלח. 4. הגביה את האם הקדישה והחזירה, חייב בשילוח כיון שהתחייב מעיקרא וכמו שהשוחט חיה ואח"כ הקדישה חייב בכסוי הדם. 5. למסקנא לרב בקדושת הגוף שהקדיש פירות שובכו ומרדו ולאידך כיון שמעמיד אפילו בקדשי בדק הבית. 6. לשמואל במקדיש תרנגולתו לבדק הבית ומרדה וקסבר דהיא בבי גזא דרחמנא, ולאידך קדושת דמים פוקעת כאשר מורדת משא"כ קדושת הגוף.

* השמועות בחיוב אחריות 1. האומר מנה זה לבדק הבית ונגנבו לרבי יוחנן חייב באחריותן עד שיבאו ליד גזבר ולר"ל נחשב היכא דאיתיה שנמצא בי גזא דרחמנא, ומקשינן דאמרו איפכא לגבי מוקדשין בשילוח הקן, ואמרינן דר"ל קסבר שפקעה קדושתה לפני ששמע מר"י רביה, ור"י מחייב באחריות באומר הרי עלי ופוטר כשאומר הרי זו. 2. ר"ל פוטר מאחריות אף באומר הרי זו, והא דאמרינן מה בין נדר לנדבה דמחויב באחריותה זהו רק בקדשי מזבח כיון דמחוסר הקרבה. 3. האומר בית זה עלי קרבן ונפל חייב באחריותו, זה בגלל שכבר איננו בעולם. 4. הכל מודים בערכין, להו"א שאף באומר עלי אינו חייב באחריות כיון שא"א לומר בלא עלי ודחינן שיאמר הריני בערך פלוני וכן מדרשת הפסוק ונתן את הערכך, ולמסקנא לכו"ע אף שלא אמר עלי מחוייב עד שיבא לידי הגזבר.

* מקום הקן ודרשות הפסוקים 1. כי יקרא, שלא צריך לחזור אחר קן. 2. צפור, למעט טמאה וכדלקמן. 3. לפניך להו"א ברשות היחיד ולמסקנא לרבות שהיו לפניך ומרדו שצריך לשלח. 4. בדרך, להו"א לרה"ר או למקום שאין קינו בידך ולמעט קננו בבית ויוני הרדסאות, ולמסקנא לומר שהמוצא קן בים חייב שנאמר הנותן בים דרך, אבל המוצא קן בשמים פטור כיון שנקרא רק דרך נשר ולא דרך סתמא. 5. בכל עץ או על הארץ לרבות אילנות ובורות. 6. פפנואי שאלו מצא קן בראשו של אדם מהו ופשטינן שחייב בשילוח שנאמר ואדמה על ראשו, וכן שאלו היכן נרמזו בתורה שנות משה ושמות המן אסתר ומרדכי.


שאלות לחזרה ושינון

* הפירוט במה נוהג ואמאי איצטריך (3)
* הדין במוקדשין ומה האופן (6)
* השמועות בחיוב אחריות (4)
* מקום הקן ודרשות הפסוקים (6)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות