יום ההילולה | מאמר שני

הסגולה לזיווג והישועות ביום ההילולה של בעל האור החיים

החל מאמש מציינים עמך בית ישראל בכל אתר ואתר, את יום ההילולה של מורינו רבי חיים בן עטר זיע"א, בעל 'אור החיים' | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד מתורתו ועל סגולת הזיווג בתפילה על ציונו (חסידים, אנ"ש)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
ציון האור החיים (יונתן זינדל, פלאש 90)

ליארצייט של רבי חיים בן עטר 'אור החיים' הקדוש – טו' תמוז

למאמר הראשון >> דווקא מתוך החושך העמוק תבוא הגאולה | מתורת האור החיים

סגולה לזיווג - בציון ה'אור החיים' הקדוש, ומה אמרו צדיקי הדורות על סיפרו?

מדורות קודמים, נודע ציונו של ה'אור החיים' הקדוש:

כמסוגל – לישועות! כי התקדש ציונו - בקדושה של מעלה!

גדולי ישראל מכל החוגים, מרבים להשתטח על ציונו הקדוש, ופועלים ישועות.

סגולה בדוקה ומנוסה - למציאת הזיווג

סגולה מהרב עובדה יוסף זצוק"ל, הנאמרה לבחור חסיד שחיפש את זיווגו:

החפץ למצוא את זיווגו, יקח אבן מציון ה'אור החיים' הקדוש, ויבטיח שכשימצא את ה'אבידה' – יתארס, יבוא להחזיר את האבן ולהודות, ומאז, פרסום המעשה:

רבים עשו כן - ונושעו, וגם אני - ומודה על הישועה...

לאחר פטירתו, התבטא הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע: "אם יזכני ה' לעלות לארץ ישראל - לא אסור מקבר רחל, ומציון - ה'אור החיים' הקדוש!".

מדוע ספרו של ה'אור החיים' כל כך אהוב ומפורסם?

ה'אור החיים' הקדוש כתב את ספרו במשך שנים רבות, וחידש בו רבות, והתקבל כספר חשוב ויקר לכלל ישראל.

ה'אור החיים' חידש בשנים שסבל רדיפות וצרות, כבשנות הרווחה, ואסף לספרו רק את המיטב שבמיטב שבחידושי תורתו, על כל חלקיהם: פשט, רמז, דרש וסוד.

המיוחד בספרו, שנראה כספר 'פשט', אך הוא מגלה רזין נפלאים, ובין מילותיו מרגישים את קדושתו הרבה, ואיך שהוא מטהר ומזכך את הנשמה, ואין פלא, שגדולי עולם פרסמו את מעלת סיפרו.

"נפשי יצאה בדברו" – נכתב מתוך גילויים עליונים!

ספרו נכתב ביגיעה מופלאה ועצומה, וניתן לחוש את מדרגותיו הקדושות בכל מילה ושורה, ואת אהבה ויראת ה', שמוכיחה את הרגשתו "נפשו יוצאת בדברו".

ה'אור החיים' הקדוש, העיד שספרו נכתב מתוך גילויים עליונים, שמעבר להשגת אנוש. והתבטא כ'משיח לפי תומו':  

"והרגשתי בנפשי שראתה נסתרות, ותאכל ותשבע, ותותר ממטעמי התורה - באור פני מלך חיים" אשרי עין שקראה מילים אלו...

"נפתחו השמים ואראה מראות אלוקים" – ממש!

כשהתחיל בפרושיו כתב: "נפתחו השמים ואראה מראות אלוקים, בורא קצות הארץ"... ממש כפי שהעיד על עצמו יחזקאל הנביא...

התבטא על כך הרה"ק רבי יעקב יוסף מסקווירא זי"ע בפני חסידו הנאמן רבי משה "בטלן", בהתלהבות מופלגת:

"הרואה הנך מה כתוב כאן?! היה לו ממש מראה יחזקאל!".

ספרו מגיע למז'יבוז' - לבעל שם טוב הקדוש

בסיון תק"ב, יצא הספר 'אור החיים' בוונציה, וזכה לתפוצה מהירה באירופה. לאחר ימים לא רבים, הגיע הספר לחבל פודוליה שבאוקראינה של ימינו, לעיירה מז'יבוז' - עירו של הבעל שם טוב הקדוש.

כשהבעל שם טוב הקדוש ראה את ספרו, שיבח אותו רבות, והיו רבים מתלהטים אחריו.

תפוצה גדולה היתה לספרו ברוסיה ובפולין, ועד מהרה הפך לאחד הספרים המיוחדים שנלמדו במקהלות חסידים.

'אור החיים' – הספר החסידי הראשון

בספרו יסודות ועקרונות רוחניים, שמקבילים לתורת החסידות, מרגלא בפומיה של הרה"ק רבי יעקב מסקווירא זי"ע:

"הספר החסידי הראשון – ה'אור החיים' הקדוש!"

הביקוש הרב לספרו במזרח אירופה, הביא להדפסת עוד שתי מהדורות.

כתב הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות זצ"ל על ספר 'אור החיים' בהסכמתו ל'חפץ ה'": "אחריו כל אדם ימשוך, כשהוא נותן קולו בנעימה, ומלהיב את הלבבות בשלהבת העולה מאליה ביראת ה' טהורה".

מה אומרים גדולי ומאורי הדורות על ספרו?

גדולי עולם השוו את הלימוד ב'אור החיים' הקדוש:

ללימוד - בזוהר הקדוש!

ה'בית אהרן' מקרלין, כותב שיש אצלו בספר 'אור החיים' שיעור קבוע על פרשת השבוע, ולא היה זז מקביעות זו.

והיה קורא ה'בית אהרן' ל'אור החיים' הקדוש – 'דער רבי'.

וכאשר היה מתקשה בהבנת איזה פשט, היה אומר:

"הבה ונראה מה אומר הרבי הקדוש".

הרה"ק רבי פנחס מקוריץ אמר: "אין דבר שנוכל להביא את עצמו שם, כמו בספר הזוהר ולפעמים בספר 'אור החיים'".

סגולה נפלאה לשמירה - ברוחניות ובגשמיות

אמר הרה"ק רבי פנחס מקוריץ: "הספר 'אור החיים' הוא - שמירה בבית, והלימוד בו מסוגל - להנשמה כמו הזוהר הקדוש, יען שהיה נשמת משיח בדורו כמו רשב"י בדור!".

ומסופר, שפעם אחת "עבר על יד בית אחד, ואמר - שמרגיש בו אור גדול. ונכנס לתוכו, ומצא בפינה את הספר 'אור החיים' על התורה...".

סיפר בנו של הרה"ק רבי ישראל מרוזי'ן, הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב זי"ע, שאביו אמר: "כמו שבדורות הראשונים היה הזוהר הקדוש מסוגל לטהרת הנשמה, כן בזמן הזה מסוגל לימוד ה'אור החיים' הקדוש שעל התורה - לטהר את הנשמה".

והיו שמסרו בשמו כך את הדברים: "ספר הזוהר מסוגל לנשמה, אך מי יודע אם יש לנו בכלל נשמה, ה'אור החיים' - מסוגל לנפש".

חיוב לימוד שבועי ב'אור החיים' הקדוש

וסיים הרבי מטשורטקוב זי"ע: "מעת ששמעתי זאת מאבי זי"ע, נעשה אצלי כחיוב ללמוד בכל שבוע את ה'אור החיים' על התורה", וציווה לאנשיו שילמדו את ה'אור החיים' בליל שבת קודש. והיה לומד ב'אור החיים' עם בניו.

רבים מצדיקי החסידות וגדולי ישראל נוספים, ראו בלימוד ה"אור החיים" הקדוש, סגולה גדולה - ליראת שמים.

הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע "אמר על ספר 'אור החיים' אשר - המחבר שם כוחו בחיבורו, ויכול האדם להתפעל בלימוד ספרו הקדוש, כמו שהיה שומע מפורש יוצא מפי קדשו זי"ע".

ועוד הוסיף" "כאשר הייתי צעיר למדתי הרבה בספר 'אור החיים', כי:

איך יהודי יכול לראות את אור החיים אם אינו לומד את ה'אור החיים'?

העיד על עצמו שנהיה - כבריה חדשה!

הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז קלויזנבורג זי"ע סיפר בשם אחד מגדולי הדור שלפניו: "כשהייתי אברך כאשר למדתי "אור החיים" על התורה הרגשתי בעצמי שנהייתי בריה חדשה".

והיה מקובל בפי חסידים, שלמדו את ה'אור החיים' כל שנה:

"בכל שנה יש ל'אור החיים' - אור חדש".

ב'כף החיים' כותב ומאריך הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל בספרו 'כף החיים' בחשיבות לימוד פירוש האלשיך הקדוש על התורה, מצטט את דברי החיד"א ז"ל על כך ש"בצרות פולין נגלה (האלשיך הקדוש) לחכם אחד בהקיץ להצילו מתוך ההפכה - על שהיה לומד תדיר דרשותיו".

והוא מסיים וכותב: "...ומעין כיוצא נגלה אלי בחלום על ספר אור החיים להרה"ק מורנו ורבנו הרב רבי חיים בן עטר זיע"א!".

ע"י הדפסת הספר – ינצלו מכל רע

הרה"ק רבי פנחס מקוריץ מאוד חשק, שירבו להדפיס את ה'אור החיים', ופקד על בניו שבכל שנה ידפיסו את הספר, ואז - ינצלו מכל רע, ובניו עשו כן, עד שהתרבו כל כך ספרי 'אור החיים' במדינתם, וכשכבר לא נמצאו קונים לספר, וחדלו להדפיסו.

ובאותה שנה, שחדלו להדפיס את הספר, הייתה ההלשנה הידועה שרבים התייסרו ממנו, וישבו במאסר ממושך, ועוד מסופר על הרה"ק רבי פנחס מקוריץ כי פעם אחת חלה בנו, והוא קיבל על עצמו ללמוד בכל יום דף מה'אור החיים'.

ה'בבא סאלי' – לא מתחיל סעודת שבת

הרב מרדכי אליהו זצוק"ל היה מספר, שה'בבא סאלי' לא היה יושב לסעודת ליל שבת, לפני שגמר את כל הפרשה עם פירוש ה'אור החיים' הקדוש.

פעם אחת התעכב, ולא הבינו בני הבית על מה, ואמר להם שעדיין לא סיים את ה'אור החיים' הקדוש על הפרשה.

ה'אור החיים' הקדוש לבעש"ט הקדוש – עבותות של אהבה

נימי אהבה נסתרים קישרו בין שני הקדושים, מה שגרם לבעל שם טוב הקדוש להשתוקק לפוגשו פנים בפנים, וידוע מצדיקי הדורות, שאם היו נפגשים, היו מזרזים את הגאולה, ומביאים את משיח בן דוד.

כותב על כך האדמו"ר מקאמראנא:

"...ורבינו הקדוש אור החיים, אמר עליו מרן הבעל שם טוב, שנשמתו מרוח דור של אצילות... ומרן הקדוש היה נפש דור דאצילות, והיה רוצה שיתקשרו ביחד נפש רוח ויתגלה הנשמה וחיה דאצילות ויהיה הגאולה האמיתית ..." (נתיב מצוותיך א', ט').

רגע פטירתו נודע - לקדושי עליון!

במוצאי שבת פרשת פנחס, אור לט"ו בתמוז ה'תק"ג. עמד בעיר הקודש טבריה רבי חיים אבולעפיא בתפילת ערבית, ולפתע התעלף.

כל המאמצים להעירו לא צלחו, המתפללים דאגו מאוד, ולאחר מחצית השעה, התעורר הצדיק מעצמו, וסיפר בקול רועד:

עתה נפטר בירושלים ה'אור החיים' הקודש, והוסיף, כי ליווהו עד לשערי גן עדן...

"הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו...".

'כבה הנר המערבי' – וסוד ה'נטילה' עבר למז'יבו'ז הרחוקה

גם במזיבו'ז הרחוקה התחולל דבר מופלא, ששם השמש עדיין לא שקעה, והבעל שם טוב הקדוש ניגש ליטול ידיו לסעודה השלישית, והתעכב זמן רב...

ולאחר השבת אמר הבעל שם טוב הקדוש: "כבה הנר המערבי" כששאלוהו איך יודע הדבר, קיבלו תלמידיו את התשובה, שאתם קוראי 'כיכר השבת' קראתם במוצאי שבת...

יהי רצון שזכותו של רבי חיים בן עטר ה'אור החיים' הקדוש תגן עלינו, וימליץ טוב על ככל ישראל, ויעמוד לפני כיסא הכבוד עם שאר הצדיקים, ויבקשו גאולה ברחמים במהרה, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר