סיפור למוצ"ש

מה קרה עם הבעל שם טוב הקדוש שבועות ספורים לפני פטירתו

כמה שבועות קודם שהסתלק הבעל שם טוב הקדוש, שמעו שאמר שאם לא יבוא הגואל במשך שישים שנה, אני מוכרח לבוא לעולם בחזרה | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצאי שבת

'תתעלף מרוב פחד' | כשהבעל שם טוב הקדוש ראה את העתיד

בחורף הגיע רב ק"ק ברעהין ל'שדה לבן', והראה לרב אגרת שקיבל מהבעל שם טוב הקדוש | הרב אהרון ראובן בסיפור מיוחד למוצאי שבת קדוש מאור שבעת הימים (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

האלמנה והפריץ | מדוע הבעל שם טוב הקדוש הוריד דמעות?

היתה אישה אלמנה שחכרה כפר מהפריץ, ואיש אחד רצה לקחת לה את הכפר, והבעל שם טוב הקדוש הוכיח אותו על כך, והאיש לא הסכים לשמוע בקולו. סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצאי שבת

כשהבעל שם טוב לימד את רבי מוישה ה'מתנגד' בחלום | צפו

רבי משה קעדס שהיה מלמד, תלמיד חכם גדול, לא הכיר בגדלותו של הבעל שם טוב. פעם אחת התקשה רבי משה להבין את התוספות בגמרא במסכת שבועות. ואז ארע מקרה מפעים: בחלומו הוא נכנס להיכל אחד וראה שם את הבעל שם טוב, שם פנה אליו הבעל שם טוב ואמר לו את הפשט. כשהתעורר רבי משה וזכר את הפשט שראה בחלום, מיד הסתכל בגמרא... | צפו איך הסתיים הסיפור (חסידים)

4
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

הבעל שם טוב הקדוש כמעט הכה את עבדו והציל יהודי ממות

התחנן העבד לבעל שם טוב הקדוש, ואמר "אדוני, אלך תכף". רגז עליו הבעל שם טוב הקדוש פעם נוספת, ורצה להכותו. והלך העבד והציל את הסוס. סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצ"ש | צפו

כך הבעל שם טוב לימד את תלמידו 'המוכיח' את שפת העופות

המוכיח מפולנאה תלמידו של הבעל שם טוב, השתוקק מאוד ללמוד את שפת הבהמות, העופות והדקלים. הוא היה סבור שבוודאי רבו ילמדו זאת. לשם כך הצטרף לנסיעה עם רבו. הבעש"ט אמר לו שיודע את סיבת בואו והחל ללמדו סודות נפלאים אלו. עד שהחל לשמוע את הבהמות והעופות משוחחים, צפו איך הסתיים הסיפור

5
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

האם הסוס שנגנב מהבעש"ט הקדוש לפני התגלותו - חזר?

נכרי אחד הגיע רכוב על סוס, והכה בחלון הבית שהיה בו הבעל שם טוב הקדוש, וביקש שיוציאו לו אש למקטרת ('לוליק'), והבעל שם טוב הקדוש יצא אליו, והכיר את הסוס שלו | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצ"ש

מה שאל הבעל שם טוב את 'המתנגד' שרצה להמיתו | צפו

רבי נחמן שהתנגד אליו - ביקש להורגו. תלמידי רבי נחמן ביקשו מרבם, שילך ויבחן את הבעל שם טוב שהרי כולם מפליאים בשבחו. כשנפגשו השניים נכנסו לחדר לבד, אך אחד התחבא שם וסיפר את המעשה המפעים הבא | צפו (חסידים)

4
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

איך הבעל שם טוב הציל את מי שנתן לו קמח ודגן בהקפה

אמר הבעל שם טוב הקדוש לחוכר: יגיעו אליך שליחים מהמושלת, והיא תבקש שתחתום על חוזה חכירה, אל תלך עם השליחים אפילו אם הם יבואו אליך כמה פעמים, עד שהם יגיעו אליך עם עגלה | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצאי שבת

רגע לפני שהבעש"ט נפטר, נשמתו של המת הגיעה אליו

שעות לפני שהבעל שם טוב הקדוש הלך לעולמו בחג השבועות, הוא ראה את מלאך המוות, והתפלא שהמשרת אינו רואה אותו. סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

כשהבעש"ט הבטיח להורי בעל התניא: עוד שנה יהיה לכם בן

בסעודת יום ההולדת אמר הבעל שם טוב הקדוש לרבי ברוך, למועד הזה ממש אתם חובקים בן.בדיוק לאחר שנה בח"י אלול תק"ה, נולד רבי שניאור זלמן – האדמו"ר הזקן. סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצ"ש | צפו

מה האישה רצתה מהבעש"ט ואיך הציל יהודי חולה מקטרוג?

כשהבעל שם טוב הגיע לקהילת סנטוב ראה אור גדול על אשה אחת. וביקש מאנשי המקום שיקראו לה, אך השיבו לו שהיא בוודאי תבוא מעצמה | מה רצתה האישה הצדקת מהבעש"ט? | למה שוב הגיעה האישה אל הבעש"ט? | ואיך הבעל שם טוב הציל יהודי חולה מקטרוג? | צפו (חסידים)

4
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

הבעש"ט הקדוש ענה על השאלה - מתי הוא יפטר מהעולם?

כששמע את התשובה רבי יעקב יוסף מאותו יהודי, נזכר מיד בדבריו של הבעל שם טוב הקדוש... והבין כי הגיע עת פטירתו מהעולם. סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור חסידי למוצ"ש

צום וסיגופים | כך התקרב המגיד ממעזריטש לבעל שם טוב הק'

המגיד היה מתמיד גדול בלימוד, ולכן, יום יומיים לאחר שיצא לדרך, התחרט מאוד על הנסיעה, כי הטלטלה בדרכים לא אפשרה לו להתמיד בלימוד, והדבר גרם לו לעוגמת נפש רבה | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

3
| הרב אהרון ראובן |

יגאל לאופר מבצע: "ניגון אבינו יעקב"

הזמר והיוצר יגאל לאופר מבצע את הניגון שעל פי המסורת הבעש"ט סיפר שפעם הלך בשדה כדרכו ושמע רועה מנגן את הניגון הזה, ואמר הבעש"ט "ככשמעתי הניגון הזה כמעט והפכתי לטלה בצאן של יעקב אבינו" (סינגלים)

יאיר טוקר |

סיפור למוצ"ש

מתי היה הרגע בו התחיל הבעש"ט הקדוש לרפא חולים?

הבעל שם טוב הקדוש, לא היה ביכולתו לעשות לו מנין בביתו, והיה מקבץ אצלו אנשים להתפלל עימם. והיה לבוש רק במעיל עליון קצר של צמר, ואצבעות הרגלים היו יוצאות דרך חורי הנעלים, כי היה עני מאוד | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

כשהבעש"ט אמר: אין לס"ת תקנה, הוא יישאר פסול לעולם

שמעתי מהרב, שהיה ספר תורה, שבכל פעם שהיו מוציאים אותו, והיו מוצאים בו טעות, ובכל פעם היו מתקנים אותו, ואעפ"י כן, היו מוצאים בו שוב טעות | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

מאמר מיוחד

הסגולות הנפלאות של הבעש"ט ותלמידיו לראש השנה

רוצים לזכות בדין? מאמר מיוחד המלקט מספרי החסידות את הסגולות של הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו לקראת ראש השנה, וההנהגות הנצרכות לימים הבעל"ט (חסידים)

2
| ורד שאלתיאל |

מאמר ליארצייט

זה הניגון שאהב הבעש"ט וביקש שישירו לו ברגעיו האחרונים

החל מהערב יציינו עמך בית ישראל את יום פטירתו של רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב, שמלבד גדלותו הרוחנית הוא היה מלחין בחסד, והוא היה מסדר הניגונים של הבעל שם טוב | מאמר ליארצייט (חסידים)

7
| ורד שאלתיאל |

סיפור למוצ"ש

כשהבעש"ט סיפר בהבדלה: רבי אליעזר נפטר וזו הסיבה

פעם אחת שבת הבעל שם טוב הקדוש בשאריגרד, ובמוצאי שבת לאחר ההבדלה, היה דרכו לספר מה שראה בשבת. ואמר הבעל שם טוב הקדוש שראה שרבי אליעזר נפטר, והוא הסביר לו מדוע | סיפור למוצ"ש (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר