אאא

ביום פורים בירושלים (שישי) הביא אחד מבחורי ישיבת בריסק - תרנגול חי לראש ישיבת בריסק הגאון רבי משולם דוד סולובייצ'יק.

ראש הישיבה בן ה-97 קיבל את המשלוח הלא שגרתי מידיו של תלמידו, ופתח בדיון הלכתי מרתק האם יוצאים ידי חובת משלוח מנות בבשר חי.

מתברר כי יש מהפוסקים שסוברים שיש לשלוח מנות כשהן מבושלות ומזומנות לאכילה, ויש אומרים שיוצאים ידי חובה גם בבשר חי, אבל בעוף חי שלא נשחט כלל - נטה הגרמ"ד לומר כי אינו יוצא ידי חובה. 

הגרמ"ד ציטט את הנצי"ב בספר 'עמק השאלה' והוכיח מהפסוק בספר שמות 'ולקחת את החזה, והנפת אותו תנופה והיה לך למנה' והוא לקחו בשר חי ולא מבושל ונחשב מנה, אך אין ראיה שעוף חי נחשב מנה. המהרי"ל מצריך מנות מבושלות ממש, ואם כן בעוף חי לא שייך כלל משלוח מנות.

לאור הפסיקה כי התלמיד לא יצא במשלוח מנות בתרנגול חי, אמר לו הגרמ"ד כי הוא עושה אותו שליח ללכת עבורו לשוחט מומחה ולשחוט עבורו את התרנגול וכך יוכל לקבלו כמשלוח מנות. 

דיון נוסף עלה האם לאחר השחיטה כאשר יביא כמה חלקים שונים מן העוף נחשב הדבר לשתי מנות או שמא למנה אחת.