אאא

ראש ישיבת פוניבז', הגרב"ד פוברסקי, הביע התפעלות מידיעת הש"ס ו'הראשונים' של האדמו"ר מגור בעל הפני מנחם מגור זצ"ל, במהלך שיעור כללי במסכת בבא מציעא שמסר לתלמידיו.

ראש הישיבה סיפר כי במהלך נסיעה משותפת עם האדמו"ר מגור זצ"ל הוא שאל אותו שאלה והרבי מיד ידע לומר כי מדובר בשאלה של רבי עקיבא איגר זי"ע וכיון אותו היכן לחפש את השאלה בספר רבי עקיבא איגר. 

"במהלך נסיעה משותפת עם ר' פנחס מנחם הגרר רבי, שאלתי אותו שאלה, הוא אמר לי אתה שואל טוב מאוד. שתגיע הביתה תראה תשובות רבי עקיבא איגר שואל את זה. אתם רואים מה שהוא ידע?", סיפרהגרב"ד לתלמידיו בהתפעלות.