אאא

מעשה שסיפר ר' משה, חתן אחות הרב דקהילת-קודש פולנאה, הוא שמע את המעשה מהבעל שם טוב הקדוש שסיפר זאת בקהילת-קודש נמרוב לפני אנשי כפר:

פעם אחת ראיתי בחלום שאני הולך בשדה, ומרחוק נראה כמו ערפל, הלכתי עד מקום הערפל. והערפל היה נראה מרחוק כמו זז לצד אחד, והשמש האירה על הדרך ובצד, ומהצד השני היה ערפל, והמקום היה נראה כמו מסדרון ארוך, והלכתי בדרך זו עד שהגעתי לסוף הבקעה.

הוסיף הבעל שם טוב הקדוש לספר: פעם עבד אצלי עבד כנעני במשך כמה שנים, ועכשיו ראיתי אותו שהוא הולך עם מטען גדול מאוד של עצים על כתפיו.

כשהוא ראה אותי, השליך את העצים שהיו על כתפיו נפל לרגלי, ואמר: כשהייתי עבד אצל לרום-מעלתו הייתי שומר את שבת, וכשעזבתי את העבודה אצל כבודו הלכתי לעבוד אצל מוכסן אחד. והמוכסן היה מצווה עלי ללכת ליער בשבת כדי להביא עצים.

כאשר שנינו עזבנו את העולם הזה, נגזר עלי בשמים שאני צריך להביא ביום השבת עצים לגיהינום בכמות שתספיק עבור המוכסן לכל ימות השבוע.

על-כן אני מבקש מכבודו שתמתין לנו עד שאגמור לעשות מלאכתי ואשוב, ואראה לרום-מעלתו את המקום, אשר שם יוכל רום-מעלתו לבקש שיפטרו אותי מן הדין, כי רום-מעלתו חשוב מאוד בזה העולם, ועכשיו אסור לי לעצור במלאכתי מפני הממונים עלי שהולכים אחרי, ולא מאפשרים לי להפסיק במלאכתי.

ענה לו הבעל שם טוב הקדוש: אם אתה אומר שאני חשוב בזה העולם, הנח עתה את העצים ובוא עמי, ותראה לי את המקום ששם אוכל לבקש לפטור אותך מהדין.

העבד הכנעני הניח את העצים, והלך עם הבעל שם טוב הקדוש, והראה לו את ההיכל אשר שם ניתן לפטור אותו מהדין.
נכנס הבעל שם טוב הקדוש לאותו היכל, והמליץ טוב בעד העבד הכנעני, ופטר אותו מן הדין.

סיים הבעל שם טוב הקדוש את דבריו ואמר, כאשר המלצתי עבור העבד הנוכרי, כך גם למדתי סנגוריה על היהודי שעבורו עבד העבד הכנעני, ופטרתי אותו מן הדין.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה לדרך' לשבוע הבא עלינו לטובה

שמעתי ממורי הבעל שם טוב הקדוש, כיצד ניתן להסביר את מצוות אכילה ושתיה בשבת וביו"ט - עפ"י משל.

משל לבן מלך שהיה בשביה, יום אחד הגיע אליו אגרת בכתב ידו של המלך אביו אוהבו, הוא רצה לשמוח באגרת שקיבל, ורצה שגם המון העם ישמחו יחד איתו, וחשב מה יכול לשמח אותם? וידע ששימחתם היא - במאכל ומשקה.

מה עשה? נתן להם מאכל ומשקה כדי שהם ישמחו בשמחתו, וכך, הוא יכל לשמוח באגרת ששלח לו המלך אביו.

הנמשל מובן, הנשמה רוצה לשמוח ולהתענג בשבת בחלקה הרוחני, אך היא יודעת שחייב קודם שהגוף ישמח בחלקו הגשמי, לכן, הקב"ה ציווה אותנו לענג את הגוף בשבת וביו"ט במאכל ובמשקה, וכך יהיה פנאי לנשמה לשמוח ולהתענג על ה', מתוך אהבה ויראה ודבקות בה' יתברך (עפ"י תולדות יעקב יוסף פר' שלח).

הקב"ה ברא באדם שני נפשות, ונתן לנו עיצות ודרך חיים, כיצד ניתן לתת לנשמה האלוקית הארה וחיות, ובכך האדם יוכל להתענג על ה' ולהנות מזיו השכינה.

יהי רצון שהחכמה האלוקית תאיר בנו, ותיתן לנו אור וחיות לששת ימי המעשה. שבוע טוב ומוצלח לכל בית ישראל, אמן.