אאא

דף כה

1. נקיות. 2. צואה ומי רגלים. 3. ראיית ערוה. 4. כלי עם מ"ר. 5. כיסוי. 6. תפילה בביהכ"ס. 7. טומאה נוספת.

א.     הלכות רב הונא בנקיות 1. טליתו חגורה על מתניו מותר לקרוא ק''ש, ובתפילה עד שיכסה את לבו. 2. שכח ונכנס בתפילין לבית הכסא, מניח ידו עליהם עד שיגמור עמוד ראשון.

ב.     לכלוך 1. במבואות המטונפות לר''י מניח ידו על פיו וקורא ק"ש, ולר''ח אסור לקרות ואם שהה יחזור לראש. 2. צואה על בשרו, לר''ה מותר לקרות שנאמר כל הנשמה, ולר''ח אסור מכל עצמותי. 3. ריח רע שיש לו עיקר, מרחיק ד''א מהמקום או מהיכן שכלה הריח או כמלא עיניו. 4. ריח שאין לו עיקר שרי רק לד''ת, ורק דחבריה. 5. צואה עוברת, אביי שרי כמו טמא שעובר, ולרבא אסור דאין מחניך קדוש. 6. פי חזיר הוי כצואה עוברת, אף כשעולה מהנהר.

ג.      ספק 1. לל''ק צואה אסור ומ''ר שרי. 2. לל''ב שרי ספק צואה בבית ומ"ר אפילו באשפה, דמדאוריתא אסור רק כנגד עמוד.

ד.     ודאן פליגי 1. מ''ר מטפיחין או טופח להטפיח או רשומן ניכר. 2. צואה שרי קרמו פניה, כחרס, וי''א אפ''ה אסור עד שנפרכת כאשר זורקה או גוללה.

ה.     ראיית ערוה 1. מים עכורין מותר וצלולין מחלוקת בלבו רואה את הערוה. 2. עקבו רואה מותר ומח' בנוגע, ולל''ב נוגע אסור ומח' ברואה. 3. בעששית, צואה שרי וערוה אסור שנא' לא יראה. 4. ערות גוי אסורה, אף שהם בשר חמורים.

ו.        ביטול צואה 1. כל שהוא, ברוק עבה. 2. בגומא, מניח סנדלו. 3. בעי בדבוקה בסנדלו, תיקו.

ז.      הדיעות דמטיל לתוך כלי עם מ"ר 1. כל שהוא. 2. לר' זכאי רביעית אף לאחר המטה, ופליגי אם בתחילה או בסוף. 3. לרשב''ג לאחר המטה קורא, מיד ולפני המטה מרחיק ד''א. 4. לרשב''א יש להוציא אף מבית גדול.

ח.     נתינת מים בכלי עם מ"ר פליגי אם סגי רביעית או כ"ש, והמח' 1. לבסוף, ובתחילה כ''ש. 2. בתחילה, ובסוף רביעית.

ט.     כיסוי 1. כלי תחת המטה, פחות מג' נחשב כסוי דהוי כלבוד. 2. טפי מעשרה ודאי רשות אחרת. 3. מג' עד ט' בעיא דלא נפשטה. 4. ס''ת או תפילין צריך כלי ושאינו כליין וכן גלימא ע''ג ארגז מהני, וי''א מחיצה עשרה.

י.        עומד בביהכ''ס ומתפלל 1. אין בו צואה, ודחי דאסור. 2. חדש, ודחי דבעיא בזימון ביהכ''ס. 3. כנגדו שרי, ובעי בפנים.

יא.   טבילה בטומאה נוספת 1. זב שראה קרי, ר"י פוטר ורבנן מחייבי 2. בעל קרי שראה זיבה, בעי כיון דמעיקרא התחיב בטבילה מיהו לא יטהר, ופשט דה"נ ר''י פוטר ודרבנן מחייבי.

יב.   תוס' 1. ההרחקה מצואת אדם בכול גווני, ותרנגולים דווקא בלול, וגללי חמור. 2. מח' בלבו רואה את הערוה. 3. חומשים כס''ת וצריכים מחיצה ושאר ספרים סגי בכסוי.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הדרן עלך פרק שלישי- מי שמתו!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הלכות רב בהונא בנקיות (2)

ב.    דיני לכלוך בתפילה (6)

ג.     הדינים בספק לכלוך ומ"ט (2)

ד.    המחלוקת בודאן (2)

ה.    ראיית ערוה (4)

ו.      ביטול צואה (3)

ז.     כלי עם מי רגלים, ההטלה וההרחקה (4)

ח.    שיעור נתינת מים לכלי עם מי רגלים (2)

ט.    דיני כיסוי (4)

י.      כיצד עומד בבית הכסא ומתפלל (3)

יא.   טבילה כשיש לו טומאה נוספת (2) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com