אאא

דף כז

1. עד בכלל. 2. ש"מ מר' ירמיה. 3. תפילה מוקדמת.

א.     תפילת שחרית עד ד' שעות בעי אי עד בכלל או לא, ומייתי 1. פלג המנחה ש''מ לא עד בכלל. 2. מוספין ומנחה ביחד לר''י מוספין דעוברת, ולרבנן מנחה דתדירה, ורק אם ז' שעות עד בכלל. 3. למסקנא עד בכלל, ופלג המנחה דר''י זהו סוף פלג ראשון. 4. וכן תמיד שקרב בד' שעות.

ב.     המן נמס בשעה רביעית שאז השמש חם והצל צונן, ואתי 1. לרבנן אף דעד חצות עדיין צפרא, מיהו נאמר בבקר בבקר לחלק. 2. לר''י אף דבקר עד שעה רביעית, בקר יתירא אתי להקדים שעה.

ג.      זמן מנחה 1. רב צלי של שבת בע''ש כר''י. 2. לרבנן עד הערב. 3. להלכה דעבד כמר עבד, דלא אתמר הלכתא.

ד.     ש''מ מרבי ירמיה ורב 1. מתפלל של שבת בע''ש. 2. תלמיד מתפלל אחורי רבו, ודחי דהיה תלמיד חבר לרב. 3. אסור לעבור כנגד המתפללין.

ה.     סילוק שכינה מפני כבוד הרב 1. מתפלל אחורי רבו. 2. נותן שלום. 3. מחזיר שלום. 4. חולק על ישיבתו. 5. אומר דבר שלא שמע מרבו.

ו.        טעות 1. בצבור לא הדרא, דלא מטרחינן. 2. ביחיד כאילו לא עשה, והדרא.

ז.      תפילת שבת 1. של שבת בע''ש, ואומר קדושה על הכוס. 2. של מוצ''ש בשבת, ומבדיל על הכוס.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ח.     תוס' 1. צלי של שבת בע''ש, דקבל שבת וס''ל כר''י, ושל מוצ''ש בשבת דווקא לצורך מצוה. 2. המתפלל אחורי רבו, יוהרא או נראה משתחוה לרבו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    השמועות האם עד ארבע שעות הוי עד בכלל (4)

ב.    בארבע שעות הצל צונן והשמש חם, כמאן אתי (2)

ג.     זמן תפילת מנחה (3)

ד.    מה שמעינן ממעשה דרבי ירמיה עם רב (3)

ה.    סילוק מפני כבוד הרב (5)

ו.      הדין בטעות (2)

ז.     תפילת שבת (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com