אאא

דף ל

1. תפלת הדרך. 2. טעות. 3. שכח בר"ח. 4. הכוון בתפילה. 5. עדיפות בתפילה.

א.     תפילת הדרך 1. כשאתה יוצא לדרך המלך בקונך וצא. 2. שתוליכנו לשלום, ויש לומר שתוליכנו כדי לשתף עצמו עם הצבור. 3. עד פרסה. 4. מח' אם מהלך או מעומד, וכן נחלקו בתפילה האם צריך לרדת מהחמור.

ב.     טעות 1. בגבורות גשמים מחזירין. 2. ברכת השנים מחזירין, ואין מחזירין להו''א בצבור ולמסקנא קודם שומע תפלה. 3. הבדלה אין מחזירין.

ג.      ר''ח 1. קודם שסיים תפילתו חוזר לעבודה. 2. בעקר רגליו חוזר לראש, ולל''ב בסיים ולא אומר תחנונים. 3. בצבור לא מחזירין. 4. בערבית לא מחזירין, להו''א דוקא בחודש מלא ולמסקנא אף בחסר.

ד.     מקום התפלות 1. בחו''ל, לא''י. 2. ירושלים. 3. ביהמ''ק. 4. קה''ק. 5. בית הכפורת. 6. אביו שבשמים, בסומא.

ה.     אופן התפלה 1. במשכים פליגי אי עדיף להתפלל מעומד או לסמוך גאולה לתפלה. 2. ברגל אספו עשרה והתפללו לפני הדרשה. 3. רב אשי התפלל ביחיד מיושב ואח''כ בביתו מעומד.

ו.        מוסף 1. לראב''ע רק בחבר עיר. 2. לר''י יחיד שאינו בחבר עיר חייב. 3. לחכמים חייב בכל גוני.

ז.      כמה ישהה בין תפלה לתפילה 1. כדי שתתחונן דעתו עליו, שנאמר ואתחנן. 2. שתתחולל, ויחל משה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ח.     תוס' 1. מח' אם תפילת הדרך מהלך או מעומד. 2. מקדמי ומצלו, לרש''י לפני עלוה''ש ולתוס' אח''כ. 3. מח' אי עדיף סמיכת גאולה לתפילה או מעומד. 4. שכח דבר שא''צ לחזור ולא עקר רגליו חוזר, וי''א דאינו חוזר.

הדרן עלך פרק רביעי- תפלת השחר

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    תפילת הדרך (4)

ב.    דיני טעות בתפילה (3)

ג.     הזכרת ראש חדש (4)

ד.    מקום כיוון התפילות (6)

ה.    אופן התפילה (3)

ו.      תפילת מוסף (3)

ז.     כמה ישהה בין תפילה לתפילה, והמקור (2) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com