אאא

דף מד

1. ברכת א"י. 2. ברכה אחרונה. 3. מאכלי רפואה.

א.     ברכת ארץ ישראל 1. פירות גינוסר מתוקים מאד ולפעמים צריך לאכול לאחריהם מליח ופת עמו, ואז הפת הויא טפילה ונפטרת בברכת המליח. 2. נתנו להם אלף פירות שהם למעלה משולשים סאים, והאוכלם נשבע שלא טעם מזונא. 3. האמוראים אכלו עד דשריק דודבא, נשר שערם, ומריד. 4. בעיר אחת של ינאי המלך הוציאו בכל שבוע ששים רבוא ספלי טרית למאכל הפועלים קוצצי התאנים. 5. הורידו מאילן שלש פעמים בחדש ארבעים סאה גוזלות. 6. בעיר אחרת היו שמונים זוגות אחים כהנים נשואים לשמונים זוגות אחיות כהנות.

ב.     ברכה אחרונה 1. ברהמ''ז לכו''ע על לחם, לר''ג גם על שבעת המינים, ולר''ע בשלק של כרוב. 2. על פירות משבעת המינים חותם בא''י על פרותיה, ובבבל על הפירות. 3. בורא נפשות פליגי בירק ומים. 4. לא טעון ברכה אחריו, מצוות, ובא''י דברכו על חליצת תפילין ריחני.

ג.      ביצה 1. מגולגלת טובה משש סאין סולת. 2. צלוי מארבע. 3. מבושל, מכל מאכל כשיעור כביצה חוץ מבשר.

ד.     מאכלים לרפואה ותקנתם 1. טחול לשינים 2. כרישין לבני מעים. 3. ירק חי מוריק. 4. קטן מקטין. 5. נפש משיב נפש. 6. וכן קרוב לנפש. 7. כרוב אף למזון. 8. תרדים לרפואה. 9. לפת קשה לעיכול, ויש לשבור כחו בבשר יין או עצים.

ה.     שתיית מים 1. לצמאו מברך, לאפוקי חנקתיה אומצא. 2. נוסח ברכה ראשונה שהכל וכן הלכה, ולר''ט בורא נפשות.

ו.        תוס' 1. לא מהני הברכה על פירות גינוסר, דאינו באותו מעמד או שלא ידע שיחלש. 2. מח' אי חתימת מעין שלש על היין אומר גפן או פירות. 3. מח' אי מזכיר מעין המאורע במעין שלש. 4. בני מערבא בירכו בסילוק תפילין, שנהגו לסלק בלילה, וסברי לילה לאו זמן תפילין. 5. בחנקתיה אומצא מח' אם מברך ברכה אחרונה.

הדרן עלך פרק ששי

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    ברכת ארץ ישראל (6)

ב.    דיני ברכה אחרונה (3)

ג.     מעלות ביצה (3)

ד.    מאכלים לרפואה ותיקונם (9)

ה.    שתיית מים (2) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com