אאא

פרק שמיני- אלו דברים

דף נב

1. ב"ש וב"ה בסעודה. 2. יין בברהמ"ז לב"ש.

א.     אלו דברים שבין ב''ש וב''ה בסעודה 1. לב''ש ברכת היום קודם, שגורם ליין שיבא וכבר קדש היום, ולב''ה יין, שגורם לקדושה שתאמר וכן הוי תדיר. 2. לב''ש נט''י לפני מזיגת הכוס, שמא הידים יטמאו משקין שאחורי הכוס, ולב''ה מזיגת הכוס קודם ופליגי אי משום דחיישינן לניצוצות או תכף לנט''י סעודה. 3. הנחת המפה לב''ש על השלחן ולב''ה על הכסת, ופליגי אי מותר להשתמש בשלחן שני, או באין נט''י לחולין מה''ת. 4. לב''ה נוטלים מים אחרונים ולב''ש מכבדין את הבית מפירורין כזית, ופליגי להשתמש בע''ה, ולהלכה שרי. 5. לר''מ נר בתחילה ופליגי במזון ובשמים, ולר''י מזון בתחילה ופליגי בנר ובשמים. 6. ברכת נר ההבדלה, לב"ש שברא מאור האש, ולב"ה בורא מאורי האש ופליגי להו"א האם בורא משמע נמי להבא, ולמסקנא כמה נהורי יש באש. 7. בדעת ב''ש איכא תרי תנאי אי ברהמ''ז טעונה כוס, והבדלה בסוף דעדיף לאחר אפוקי יומא, וקידוש בתחלה דעיולי עדיף. 8. שכח לברך, לב''ש חוזר כאילו שכח ארנקי, ולב''ה א''צ, ובמזיד לכו"ע חוזר. 9. יין אחר המזון, לב''ש מברך על היין, ולב''ה על המזון תחילה. 10. הנוסח, להו''א פליגי בבורא אי לשעבר או לעתיד, ולמסקנא נחלקו במאור או מאורי.

ב.     לב''ש ברהמ''ז טעונה כוס, ומקשינן דאם בא יין אחר המזון לב''ש מברך על היין ואח''כ על היום. ואמרינן 1. מברך ושותה, ודחי דמניחו. 2. המברך צריך שיטעום, דטעים. 3. טעמו פגמו, טועם ביד. 4. כוס ברכה צריך שיעור, כשיש יותר מכשיעור. 5. אין שם אלא אותו הכוס, שאין שנים אבל יש יותר מאחד. 6. למסקנא מקשינן דלב''ש שותה את הכוס ואח''כ מברך ברהמ''ז, אלא תרי תנאי אליבא דב''ש.

ג.      תוס' 1. אין משגיחין בבת קול, נגד רובא או אף ברוב מסייע. 2. אמימר לא טעם קודם הבדלה, שהיה סבור שיהיה לו כוס למחר, או שהחמיר עליו. 3. כוס פגום בקדוש והבדלה היכן שאפשר, וחייב בברכה ראשונה, ומהני להוסיף מעט מים. 4. אין נט''י לחולין, לרש''י זהו טעם נוסף ולתוס' בא לפרש.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הדברים שבין ב"ש לב"ה בסעודה, ובמאי פליגי (10)

ב.    קשיא לב"ש בכוס ברהמ"ז מיין לאחר המזון והתי' (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com