אאא

עצם הקמתו של המשכן – שהיה בגדר משימה בלתי אפשרית – מלמד על יחוד ה'

הנה בהקמת המשכן אנחנו רואים שמשה רבנו מתקשה מאוד, וכך כתוב: "ביום החודש הראשון באחד לחודש, תקים את משכן אהל מועד", והיינו שאחרי שכל המשכן היה מוכן, וכל כלי המשכן נעשו והושלמו על פי ציוויו של הקדוש ברוך הוא, והיה צריך להקים את הכל שיעמוד על כנו ויושלם הבניין עצמו, וזה היה דבר שמשה רבנו לא הצליח לעשות לבדו.

והיה משה צריך לבדו להקים את הכל לכדי בניין מושלם ומפואר, וכיצד יקים את זה לבדו? על זה רש"י מביא: "שלא היו יכולים להקימו, ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן, הניח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו, שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים, שאין כח באדם לזקפן, ומשה העמידו, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא איך אפשר הקמתו על ידי אדם? אמר לו: עסוק אתה בידך, ונראה כמקימו, והוא נזקף וקם מאליו".

וכאן לכאורה משה רבנו עומד בסיטואציה לא נעימה, והרי הוא עצמו הקדים ואמר שלא שייך שיקים הוא לבדו את המשכן, ואין שום אדם ובריה שיכולים להקימו לבדו, והקדוש ברוך הוא מעמידו ומבקש ממנו לעשות "כאילו" מקימו והוא נזקף מאליו, וכמו שמסיים רש"י: "והוא שנאמר 'הוקם המשכן'", כלומר מאליו. 

הקושי בהקמת המשכן ואופן הקמתו באים ללמדנו על כך שאין בעולמו של הקב"ה זולתו

ולכאורה יש לשאול לשם מה אנחנו צריכים כל כך את ה"הצגה" הזאת, שמשה רבנו "כאילו" מקים את המשכן והוא עומד מאליו, והרי בפועל זה באמת לא היה מציאותי ולא היה שייך שבן אנוש יוכל להקים כאלה עמודים, ולשם מה היה צריך לשלוח את משה רבנו שבעצמו מקדים וטוען שאי אפשר להקימו על ידי אדם? 

ונראה לבאר, שאין כאן מה שעל פניו נראה כ"הצגה", אלא היה צריך להראות לעם ישראל את הגישה ואת ההתבטלות של משה רבנו באופן מוחלט לציוויו של הקדוש ברוך הוא, וכי למרות שעל פי המציאות והטבע אין בן אנוש יכול להקים כאלה עמודים בעל כזה משקל עצום כל אחד ואחד, וכפי שמשה רבנו הביע זאת בקול כדי שכל עם ישראל ישמעו שהוא בכחו ובפני עצמו באמת אינו יכול להקימם וכפי שעם ישראל בעצמם באמת לא יכלו להקימם, אבל משה רבנו הראה לעם ישראל שכיון שהקדוש ברוך הוא ציווהו להקים את המשכן, הרי שכך באמת יהיה ואין שום ספק שציוויו של הקדוש ברוך הוא אמור להתקיים מבלי להביע דעה אחרת או לערב מחשבה או ערעור כל שהוא על אמירתו וציוויו יתברך, וכפי שבסוף באמת כך היה, שבא משה רבנו והצליח להקים את כל עמודי המשכן אחד לאחד ולהעמידם באופן יציב אחד ליד השני עד להיותם לשלש קירות ולחברם לבניין אחד, כי הוא קיבל את הכוחות העל-טבעיים לעשות זאת, וזאת בביטחון מוחלט שאם הקדוש ברוך הוא ציווהו כך לעשות, הרי שבסוף באמת כך נעשה וכך היה. 

היוצא מכך, שאחרי ש"הכל מוכן" לצורך העשייה הסופית והמטרה הנכספת, גם אם אתה רואה שזה בלתי אפשרי ולא ניתן ליישום – אתה חייב להאמין שהקדוש ברוך הוא יתן לך את הכחות לעשות זאת גם כשאתה חושב שזה בלתי אפשרי בעליל ולחלוטין. וזהו שחז"ל למדונו: "בדרך שאדם רוצה לילך – בה מוליכין אותו". אתה רק תעשה את ההשתדלות שלך ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא, והוא כבר יוליך אותך ויעשה מה"בלתי אפשרי" – את האפשרי, והוא יגלה בך את הכחות הטמונות בך, והוא יטע בך את היכולות להצליח במשימה שנראית לך כבלתי אפשרית. 

לפעמים אנחנו ניצבים בפני משימות בלתי אפשריות, וחושבים ומדמים לעצמנו שאותן משימות לא ניתנות להשגה כלל ועיקר, והיאוש מכרסם באדם רק מהמחשבה ומהתימה שהוא תמה לעצמו: "כיצד אני אוכל בכלל לעמוד בכל זה!!", זה לא שייך בכלל!! על זה התורה מלמדת אותנו שעל האדם לעשות כל שעל פי הבנתו הוא מסוגל ויכול לעשות, ואז לומר לעצמו שאין הוא בעצם בעל המחשבה והמעשה אלא הקדוש ברוך הוא בלתו ולבדו; ואז הקדוש ברוך הוא – אחרי שרואה שהאדם מתבטל ביטול גמור ומגיע למסקנה ש"רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור" – אז הוא ממציא לו את הכח ואת היכולת ואת האמצעי לבצע את המשימה שהיתה בתחילה "בלתי אפשרית להשגה" ומיישם אותה עד תום לטובה ולברכה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ומה המסר לנו בימים אלו?

בימים אלו, בו כל העולם כולו נמצא במשבר עקב המגיפה המשתוללת בעולם, בו הי"ת מראה לנו איך חיידק אחד קטן בלתי נראה משבית את כל העולם כולו עם כל הטכנולוגיה והידע שלנו.

הרבה חושבים לעצמם, מה יהיה? האם באמת יכולים אנו להתמגן? עם כל ההנחיות שניתנו לנו, מי ערב לנו? ועוד כל כך הרבה מוגבלויות... מה יהיה עם הפרנסה? כיצד נעשה את חג הפסח כהלכתו? אפילו להתפלל במניין יש קושי! ועוד ועוד ..... יישוב דעת ללמוד תורה תמידין כסידרן אין לנו.. - עלינו מוטלת ההשתדלות לעשות מה שביכולתנו ותו לא!

דבר אחד לומדים אנחנו מפרשת פקודי והקמת המשכן, גם דברים שנראים לנו כבלתי אפשריים, דברים שאינם הגיוניים... דברים שאין בכח האדם לשאת, ביטול כל התכניות בעליל, לא נשאר לנו אלא להבין שאת כל המצב הזה הי"ת נתן לנו, ואם כן כל הדברים הבלתי אפשריים לכאורה לעיננו הם ברי השגה!

או אז, הקדוש ברוך הוא – אחרי שרואה שהאדם מתבטל ביטול גמור ומגיע למסקנה ש"רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור" – אז הוא ממציא לו את הכח ואת היכולת ואת האמצעי לבצע את המשימה שהיתה בתחילה "בלתי אפשרית להשגה" ומיישם אותה עד תום לטובה ולברכה.

יזכנו הי"ת לקבל את ההבנה והכוחות לעבור ימים אלו וימנע מגיפה מנחלתינו!