אאא

פרסום ראשון: בכירי רבני מרוקו מהארץ ומהעולם התאחדו באופן נדיר לפסק הלכה משותף, נגד ה"היתר" כביכול של כמה רבנים להשתמש בתוכנת ׳זום׳ במהלך ליל הסדר, בשל האיסור להתארח אצל בני משפחה קשישים מחשש שיידבקו בנגיף הקורונה.

בין עשרות הרבנים החתומים על המכתב, בראשות האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, ה'בבא ברוך', ניתן למנות את הגאון רבי יוסף ישראל רבה של קזבלנקה, הגאון רבי שמעון אליטוב חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליהו מלכא רבה של כרמיאל, הגאון רבי יצחק פרץ רבה של רעננה, וחברי בית הדין הגדול הרב יצחק אלמליח והרב מיכאל עמוס.

וכך הם כותבים, תחת הכותרת 'הבהרה הלכתית בדבר השימוש בזום בליל הסדר': "הנה, זה כמה ימים שהונח לפנינו פסק הלכה, בו התירו להשתמש השנה בזום בליל הסדר".

"האמת, כי מראש לא חשבנו להביע דעתנו בענין זה, וגם עתה אין בכוונתנו כלל ועיקר להתעסק בנימוקי הפסק הנ"ל וטענות המתירים, כי פשוט לכל בר בי רב שכל העניינים הללו תלויים בידיעת המציאות ועוד פרטים רבים וחלילה מלהכריע כלאחר יד בעניינים שהרבה איסורי תורה ואיסורי דרבנן תלויים בהם. ולא באנו כי אם לגדור גדר ולאסור באופן ברור את הפרצה הנ"ל, אם לא במקרים שיש בהם פיקוח נפש".

"הנה, לצערנו בשעה זו שעת צרה היא ליעקב, ברור לכל כי החובה לציית להוראות משרד הבריאות הוא בכלל פיקוח נפש. מכלל זה נגזר החיוב לעריכת הסדר באופן נפרד, וחובה על כל משפחה לערוך את הסדר בחוג המצומצם לפי הוראות משרד הבריאות".

 ה'באבא ברוך' בראיון נדיר ל'כיכר השבת'. ארכיון

בשלב זה מתייחסים הרבנים למצוקת הקשישים שיוותרו לבדם: "ובענין הזקנים והערירים המצויים לבדם בביתם, ללא ספק אם יקבלו היתר מרופא מצד סכנת פיקוח נפש או ספק סכנה, יהיה מותר להם להשתמש בזום. אולם כל זמן שאין היתר מפורש מרופא לפי כל ענין לגופו להתיר, הרי זה בכלל איסור ואין להתיר בדבר".

"ומחובתנו להדגיש, כי היתר חילול שבת ויום טוב במקרה של פיקוח נפש מותר מן התורה ואינו נתון כלל ועיקר לפי מנהג או לפי איזה חכמים מבני עדה מסויימת. וכיוצא בזה כל שאין בדבר סכנת נפשות או ספק סכנת נפשות, הדבר אסור אליבא דכולי עלמא ואינו קשור לעדה או למנהג".

וכאמור, פסק ההלכה נחרץ: "אשר על כן, דווקא בעת הזאת שמידת הדין מתוחה, חובתנו להחמיר בקיום המצוות ודקדוקיהן ולא לחפש פרצות. וכל מי שאינו בכלל היתר של רופא מצד פיקוח נפש, אסור בשימוש בחג על ידי זום. וכל זה מפורש בפסק ההלכה שפורסם ע"י רבותינו הרבנים הראשיים לישראל ביום ו ניסן תש"פ. ומפורש בפסק ארוך גם מהראב"ד מקודש בעיה"ק ירושלים הגאון רבי אליהו אברג'ל. ויהי רצון שעל ידי קיום ההלכה באמת, יזכו כל חולי עמו ישראל לרפואה שלימה, ונזכה כולנו לגאולה קרובה בב"א, אמן".

פסק ההלכה הנחרץ
פסק ההלכה הנחרץ