אאא

מכתב הבהרה מטעם הדיינים שהתירו לשניים מבני האדמו"ר בעל ה'אבירי ים' מסאדיגורה לכהן כאדמו"רים על אף צוואת אביהם, מבהירים את דעתם במכתב שפרסמו היום.

לפי המכתב, "כל הבנים יוכלו להתעטר בתוארי אדמו"רות כמתאים למשפחה הרוממה והמכובדת", וכי "הדברים לא רק הוגבלו במכתב בצורה מכובדת אלא הובהר היטב בעל פה לפני הניסוח, אחרי הניסוח, לפני החתימה ובשעת החתימה לשליחי המשפחה".

כמו כן הוסבר להם כי "לא שייך הלכתית שמכתב מכל מי שיהיה יהיה בכוחו לחלק מוסדות ונכסי ציבור, ואך ורק הציבור ומי שיעמדו בראשם בכוחם להחליט על מוסדותיו ונכסיו. כמו כן לא שייך הלכתית ומעשית לקבוע לציבור מי ינהיג אותו. הציבור מחליט מי ינהיג אותו".

עוד מוסיפים הדיינים במכתב כי לפי הצוואה, רק הבן הצעיר, האדמו"ר רבי יצחק יהושע העשיל יהיה האדמו"ר מסאדיגורה, וכל נכסי החסידות שייכים אליו - בהתאם לצוואה.

לסיום כתבו הדיינים, "הננו פונים לכל אלה המנסים ומחפשים לחרחר ריב חדלו לכם ותנו לקהל הקדוש ולמשפחה רוממה מדורות בכלל ובפרט להמשיך להתפתח להרבות כבוד שמים לתפארת כבוד בית רוז'ין סאדיגורה".

כזכור, בצוואה כתב האדמו"ר זצ"ל: "הנני ממנה בזה את בני הרב יצחק יהושע העשיל פרידמאן שליט"א, שיהא לאחר אריכות ימי ושנותי ממלא מקומי, שישב על כסאי, כממשיך האדמו"רות "אדמו"ר-מסאדיגורה" ויעמוד בראש אנשי שלומינו חסידי רוז'ין-סאדיגורה וינהיג אותם בכל העניינים כפי שהי' אתי-עמי, אליו יבואו במשאלותיהם והוא יעתיר בעדם לטוב להם, ואני בטוח בזכות אבותי ואבות אבותי הק' שתפילותיו תתקבלנה לרצון וברכותיו תפעלנה ישועות, ועצותיו תהיינה בחכמה בבינה ובדעת, כפי שידעתיו שהוא ראוי להיות איש על העדה, לחלות פני כל ולקבל כל אדם בסבר פנים יפות, עפ"י הדרך שהי' מקובל בבית אבותי ואבות אבותי הק' ובטוחני בעז"ה שימצא חן בעיני אלקים ואדם".

עוד נכתב בצוואה: "בני ממלא מקומי הרב יצחק יהושע העשיל פרידמאן שליט"א בתוקף ההנהגה, יעמוד גם בראש כל המוסדות שבכל אתר ואתר, שנושאים את השם "סאדיגורה" או "רוזין-סאדיגורה", הן באר"י והן בחו"ל, ובכללם הת"תים, הישיבות קטנות וגדולות, כוללים, בתי מדרשות ובתי תפילה, הכל יהי' תחת פיקוחו, הנהגתו ומשמרתו, כולל כל ענייני המינויים במוסדות ובישיבות וכו', וזכותו לערוך שינויים כפי הבנתו, ואנ"ש יתייעצו עמו בכל ענין וענין ויקבלו את דעתו והכרעתו".

אך בתגובה, הפיצו גורמים שונים פסק הלכה עליו חתומים גדולי הדיינים והפוסקים: הרב מנדל שפרן, הרב אשר וייס, הרב נפתלי נוסבוים והרב מאיר הייזלר, כי לאחר העיון בנושא התארים ולאחר ששמעו את דעתה של הרבנית ודעת הבנים, "החלטתה הוא המסילה העולה בית אל לקיים רצון כבו"ק האדמו"ר זצוק"ל ומהלך הנכון והישר על פי תורה".

כעת כאמור, מבהירים הדיינים את כוונתם כי האחים יכולים לכהן כאדמו"רים, אך לא בתואר "האדמו"ר מסאדיגורה", וכי מוסדות החסידות, בארץ ובעולם, שייכים לבן הצעיר, שהתמנה על ידי אביו לממלא מקומו.