אאא

ליארצייט של הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זצ"ל – יא' תמוז

'חוזה' אהבה שנחתם בכל יום - בינך לקב"ה!

רבי צבי הירש מזידיטשוב היה נקרא שר בית הזוהר וראש המקובלים, כיון שכתב את סיפרו 'עטרת צבי' פרושים על הזוהר הקדוש.

רבותיו: בעיקר רבי ברוך ממעזיבוז' והחוזה מלובלין.

תלמידו המובהק: אדמו"ר מקאמארנא רבי יצחק אייזיק זי"ע  היה אחיינו ותלמידו המובהק, והיה אומר על דודו שזכה למדרגות הבעל שם טוב הקדוש, כפי שכתב:

"קדושתו ומדריגתו מי ימלל, מה שראו עיני ולא זר. כי לא קיבלתי אותו לרבי המובהק, עד שהראה לי, שיש לו מדרגות מרן אלוקי הקדוש הריב"ש טוב, ושבחו מי ימלל" ('זוהר חי' ח"א, ג').

ועוד אמר עליו: "אור נשמתו דלק בתורה באש להבת שלהבת, בדביקות נפלא" ואמר עליו שבשעת פטירתו: "הרגשתי וראיתי זיו וזוהר כזה עליו, ומזה זכיתי להשגת תורתו" ('נתיב מצותיך' היחוד ד', ד').

והיה אומר שחמישה דפי זוהר בכל יום:

"הם מרפא ותיקון לחטאים ופשעים של הנפש".

לפני שנביא את דבריו הקדושים ונפלאים של הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זצ"ל (לפר' עקב בספרו 'בית ישראל') נקדים כמה מילים.

האדם מופעל ע"י שתי נפשות, שהם - שני כוחות מנוגדים:

הנפש הבהמית: רוצה שהאדם ינהג "כבהמות נדמו" ולא יעשה רצון ה'.

מטרתה: להרחיק ולנתק את הקשר בין הקב"ה לאדם, והיא מופעלת ע"י יצר הרע והמידות השליליות.

הנפש אלוקית: הקב"ה נפח באדם מנשמתו, והנפש האלוקית היא  'חלק אלוק ממעל' ממש! 'חתיכת אלוקות' ממש!

רצונה רק לקיים מצוות ולעשות רצון ה' יתברך, להיות דבוקה בחי עולמים.

מהו המזון שמחיה את שתי הנפשות?

כל אחת משני הנפשות צריכה 'מזון' כדי להתקיים.

הנפש האלוקית: ניזונה רק מדברים רוחניים, וקרבת אלוקים, ויש בה כוחות ו'כלים' עצומים, שעוזרים לאדם להתמודד בזמן ניסיון.

הנפש הבהמית: ניזונה מיצר הרע שמחטיא את האדם לעבור על רצון ה', והיא, לא יודעת שובעה, כל היום מחפשת עוד אוכל...

איך להחטיא את האדם עוד ועוד...

ולאחר שהיא מחטיא את האדם, היא מכניסה אותו לעצבות וייאוש, שגורמים לו... להמשיך לחטוא...

האם האדם הוא – נפשו האלוקית או הבהמית?

האדם הוא - גם אלוקי וגם בהמי! הבעיה היא:

הנפש הבהמית מאוד 'חרוצה'!

והאדם צריך הרבה רצון ו'כלים' כדי לנצח אותה!

אחד מכלי ה'נשק' של הנפש הבהמית, הוא - חוסר 'ישוב הדעת':

כשאין לאדם ישוב הדעת, הנפש הבהמית מתגברת עליו בקלות.

לפני שאתה פועל, תבדוק:

איזה נפש 'מפעילה' אותי עכשיו?

איזה נפש תשמח לאחר מעשה?

האם עכשיו אני 'עובד' בשליחות ה'אלוקות' שבי או ה'בהמתיות' שבי?

חטאתי והרשעתי – אני רשע? ממש לא!

אף שהאדם חטא הוא צריך לזכור, הרבה פעמים זה לא היה רצונו...

רק שהנפש הבהמית 'השתלטה' עליו... והאמת, הוא 'אלוקות'...

יתחרט ויתוודה, ויעזוב חטאו ע"י שבפעם הבאה ישתדל לחשוב - מי 'מפעילו'...

וכשחוטא, שידע שנכנסה בו רוח שטות, ולא באמת זה היה רצונך...

הרצון האמיתי שלך הוא – לעשות רצון ה'!

ולכן, הקב"ה עוזר לך במאבק, ונותן לך 'נשק' יומיומי להעצים את הנפש האלוקית, שתנצח את הנפש הבהמית.

חיזוק והעצמת שכל התורה - בכל בוקר!

האדם רוצה להיות מחובר לבורא עולם, אך:

שיכלו וחוכמתו לא מאפשרים לו לשחרר שליטה!

הם מקשים עליו להיכנע ולהשלים עם רצון ה', ולכן:

מצוות תפילין מחדירה לאדם עוצמות שכליות ו'מוחין חדשים':

שמאירים בו את 'אור' ומציאות ה' בשכל ובלב.

ארבעת פרשיות התפילין כנגד: חכמה, בינה, ומוח הדעת שהוא שורש האהבה והיראה.

הם מקרבים את דעת האדם לדעת האלוקית, ועוזרים לו:

לחדש את אהבתו ויראתו מתוך 'חיות' ודבקות אמיתיים בבורא עולם.

הנחת התפילין - התנוצצות מוחין חדשים!

"אין כותבים כי אם על עור בהמה וחיה" – הן עשויות מעור בהמה.

דווקא התפילין, שכל כך קדושות - עשויות מעור בהמה? כן!

ששוברות את הדימיון - 'כח המדמה' של הנפש הבהמית!

תהיה כ'בהמה' – חסרת דעת! ותבטל דעתך - לרצון ה'!

ביטול הדעת העצמית: מזככת את השכל, ומיישר את העקמומיות של הלב, והאדם מקבל: 'מוחין' ודעת חדשים גבוהים - ממקור עליון.

שמרומים את הנשמה האלוקית! ולא נותנים לנפש הבהמית:

לתעתע ולשקר לך, להחטיא אותך בטענה – שהחטא מתוק!

ולאחר שחטאת, היא פשוט...

צוחקת ומלגלגת עליו... איך נפל ברשתה...

הנחת תפילין מטהרת את הנשמה: נותנת לאדם כח בכל יום מחדש, לנצח ולגבור על יצריו, וכך, לשמור את טוהר נשמתו ומחשבתו.

חידוש וחיזוק תמידי של הנפש האלוקית, יביא את האדם "לעלמא דאתי".

אדם לא הניח תפילין, השכינה ח"ו מצטערת וצועקת עליו, על שפגם במצווה יקרה זו, ואומרת: "קלני מראשי, קלני מזרועי".

הנחת תפילין – 'חוזה' התקשרות מתוך אהבה!

אומר הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זצ"ל שהנחת תפילין היא:

'כלי וצינור' – להחדרת אהבת ה' וידיעת אלוקותו ומלכותו.

והיא עוזרת לאדם לדבק בה', ולקשר את מוחו וליבו לקב"ה מתוך אהבה ויראה, ולהיות 'צינור' לגילוי 'אור האלוקות' בנפשו.

הנחת תפילין מחדירה לאדם 'הארות' שכליות של ידיעת ה':

משפיעה על כלי 'ההרגש' של האדם, וגורמת - לטוהר ונקיות ליבו.

וכך, נחתם כמו 'חוזה' התקשרות בין הקב"ה לאדם, כפי שנאמר:

"וארשתיך לי לעולם... וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'".

הנחת תפילין - פתרון אלוקי!

התפילין נקראות "פאר" - 'פארך חבוש עליך' מדוע?

הקב"ה מתפאר בנו לפני המלאכים, שאעפ"י שיש בנו יצר הרע, אנו כל הזמן 'נלחמים' בו, כדי לעשות רצונו!

"כל התורה כולה הוקשה לתפילין": התורה שהאדם לומד ומקיים,  שמפארת אותו, והקב"ה מתפאר בך ובתורתך, וזה: "ישראל אשר בך אתפאר"!

קדושת התפילין מביאה הכנעה וענווה:

הנחת התפילין בתחילת היום, היא חיזוק עצום, שמהווה נקודת פתיחה מוצלחת, שעוזרת:

לשמוע את רצונה של - הנפש האלוקית.

התפילין מחדירות 'אור' ושפע אלוקי - כיצד?

הנחת תפילין מעידה על הדבקות וההתבטלות שלך לקב"ה.

משל למה הדבר דומה: אדם שמרים עיניים לשמים, ורוצה להביט בשמש הוא מסתנוור מאורה העצום, ולא מצליח להביט בה, וכך מרגיש את קטנותו לעומת גדלותה.

הנמשל: הנחת תפילין מחדירה לנפש, בכל פעם עוד ועוד את הרגשת גדלות הבורא לעומת קטנותו ואפסיותו!

את תחושת הביטול, לעומת ה'אור' האלוקי - 'אור האין סוף'.

ומכוח ההכנעה:

מאיר באדם השפע וה'אור' האלוקי של - מצוות תפילין.

כל יהודי הוא כמו תפילין!

הבעל שם טוב הקדוש אומר שכל יהודי הוא כמו תפילין:

יש יהודי שהוא בבחינת תפילין של ראש - בעל מוחין.

יש יהודי שהוא בבחינת תפילין של יד - בעל מידות טובות.

ושואל, מפני מה מניחים קודם תפילין של יד לפני תפילין של ראש?

ועונה: מכיוון שקבלת עול מלכות שמים של אנשים פשוטים:

נעלית יותר מקבלת עול מלכות שמים של אנשים בעלי השגות וידיעות גדולות בתורה, מדוע?

כי הם מקבלים עליהם עול מלכות שמים:

באמונה שלמה ובתמימות – בלי 'לומדס' וחוכמות!

אבל, שני סוגי האנשים הם בבחינת תפילין, ולשניהם יש שייכות לתורה, כמאמר רז"ל: "קיימו מצוות תפילין, ומעלה אני עליכם כאילו אתם יגעים בתורה יומם ולילה" (מדרש תהילים א, ב).

הנחת תפילין של יד – מחזקת את היד לעשות רצון ה'!

אומר האריז"ל, שהמעשים של המצוות - מתייחסים לזרוע, כי:

כל מעשה תלוי ביד...

הבעל שם טוב הקדוש ממשיל את הנחת תפילין של יד:

לאדם שידו נחלשה, וקושרים אותה – כדי להחזיר אותה למקום.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

קשירת רצועות התפילין מחזקת ומקבעת את היד במקומה, וכך, עוזרת ותומכת בה להיות 'כלי' לעשיית רצון ה'.

הנחת תפילין מאפשרת לאדם להתחדש בכל יום, ולעורר בליבו ונפשו הבנה חדשה כיצד להתחבר לשכל האלוקי ולעשות רצון ה', שזאת:

ההתחלה הראויה ליום חדש – כי, הכל הולך אחר ההתחלה!

יהי רצון שמשפע מצוות תפילין יושפע שפע רב בכל העולמות, ונזכה לעבוד את ה' יתברך מתוך אהבה ויראה - והתחדשות המוחין, אמן!

לע"נ הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב בן רבי יצחק אייזיק זצ"ל זכותו תגן על כל ישראל, אמן.