אאא

כמה שווה עבודתנו לעומת דורות קודמים? ומהי ה'תרופה' לימות משיח?

גדולתו של האריז"ל: המהרח"ו (רבי חיים ויטל) מעיד על גדולת רבו האריז"ל: "מלא תורה כרימון במקרא, במשנה, בתלמוד, בפלפול, במדרשים ובאגדות, במעשה בראשית, במעשה מרכבה... יודע בכל מעשה בני אדם שעשו ושעתידים לעשות, יודע מחשבות בני אדם טרם יוציאום מן הכח אל הפועל... עיני ראו ולא וזר, דברים מבהילים לא נראו ולא נשמעו בכל הארץ מימי רשב"י ע"ה ועד הנה..." (עץ חיים, הקדמת המהרח"ו על שער ההקדמות).

ואלו רק מעט מהדברים, וכדאי לראות את המקור...

מה עיקר תורתו  של האר"י הקדוש?

האר"י הקדוש כותב שסמוך לביאת המשיח, יתגלו עוד ועוד סתרי תורה, כי:

התורה היא ה'עדות גדולה' - לגילוי האלוקות!

שאז, כולם יעידו ויגידו - "ה' אחד ושמו אחד" (שער ההקדמות).

רבי לוי יצחק מברדיטשוב אומר, שתורת האר"י וממשיכי דרכו, הם:

תורת המשיח, וכשהוא יגיע – תורת הנסתר תהיה נגלת לכל.

כי תורות אלו נמשכין מבחינת 'שער החמישים' ועל ידם:

יתעלה ויתקדש - אלוקות ה' יתברך!

מה 'התרופה' בימות משיח?

האר"י הקדוש אומר שבימות משיח: יתגברו מאוד - צרות הנפש!

היום לא צריך להוכיח את הדברים...

אבל, זה כנגד זה עשה אלוקים, שדווקא בזמן זה:

יתגלו ויובנו סודות התורה - למי שירצה להבין את סודות התורה.

ותורה זאת היא – המרפא לנפש...

מהי הדרך להבין את סודות התורה?

האריז"ל אומר שהדרך להבין מעט מן המעט מסודות התורה, היא:

"שאי אפשר להבין בזה כלל, כי אם מי שמבטל שכלו, ובמקום שאינו מבין, תורה בפחיתות דעתו האנושי" (תחילת 'עץ חיים').

גם כאשר האדם לא מבין – הנשמה מבינה...

גילוי סודות התורה נותן לאדם חיות, ומלהיב את ליבו ונפשו לה' יתברך, וכל אחד כפי מעלתו, מתנוצץ בליבו מהארת 'התנוצצות משיח'.

כמה שווה עבודת ה' הכי קטנה בדורנו?

האריז"ל אומר שבדורנו:

"שעתה בדורות האלו, כשמתגבר האדם בתנועה קלה לשוב לה' יתברך, הוא יקר אצל ה' יתברך הרבה, מעבודות גדולות של דורות הראשונים" (שער הגלגולים הקדמה לח, אות ע).

 לפני 3 שנים: הילולת האריז"ל (צילום: דוד כהן)

דווקא בדור הזה, שיצר הרע מתגבר יותר ויותר:

כל עבודה הכי קטנה - יקרה מאוד לפני ה' יתברך!

אמר האר"י הקדוש למהרח"ו:

"בעקבתא דמשיחא במיעוט פעולות - יגיעו למדרגת רבי עקיבא".

כיצד זוכים להבנת סודות התורה?

אומר על זה רבי שמעון בר יוחאי: "אנן בחביבותא תליא" (זוהר נשא, אדרא קכח) כדי לזכות לתורה, העיקר שיהיה בינינו: אהבה גדולה.

דווקא ע"י "ואהבת לרעך כמוך" – האדם זוכה להבין את סודות התורה.

והזהיר האר"י הקדוש בהרבה מקומות על 'אהבת חברים', ואמר:

"שיהיה בניהם - אהבה גדולה" (שער הכוונות, ועוד).

האריז"ל הזהיר מאוד בשער הגלגולים, שצריך שיהיה אהבה רבה 'בלי שעור' - בין החברים, שעוסקים בתורה (הקדמה לח).

ופעם אחת אמר: "שהיה מוכן לבוא לירושלים, ושתבוא הגאולה על ידם, אך שנתקלקל ע"י מעט מחלוקת שנעשה בין החברים וע"י נשותיהם" (מובא בשבחי האר"י).

איך ניתן להגיע לקיום מצוה בשלמות?

בכתבי האריז"ל מובא:

"שעיקר השלמות היא - השמחה של המצוה".

כמו שכתוב: "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב" (הקדמה לשער המצות).

מה הסגולה לקיבול תפילות?

האר"י הקדוש לימד סוד עצום לקבלת התפילות, שהאדם יקבל על עצמו מצוות "ואהבת לרעך כמוך", ויאמר:

"הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והריני אוהב את כל אחד מבני ישראל כנפשי וכמאודי" (מנחת אהרן פארדו, כלל ט אות ה).

הבעל שם טוב הקדוש שהמשיך את דרכו של האריז"ל אומר:

כל יהודי שחטא - משאיר פגם באחד מאיבריו!

וזה גורם: שהשכינה לא תשכון עליו, ואינה ראויה תפילתו להתקבל.

אין צדיק שלא יחטא – כיצד תתקבל תפילתי?

"אין צדיק בארץ, שיעשה טוב ולא יחטא" - כיצד תתקבל תפילתנו?

לפני התפילה, כל אחד יכליל עצמו בתוך כלל ישראל, ויאהב כל אחד מישראל, וכך, האיבר שחטא בו מתקשר ל'כלל ישראל', ויש אנשים מישראל שלא חטאו באיבר זה, ולכן:

ההכללות בכלל ישראל - משלים את תיקון האדם!

והוא יכול להגיע לקדושה עליונה, וכך:

תקובל תפילתו - "ותעלה תפילתו למעלה - כ'תפילת הצדיקים'".

המיוחד בתפילת הצדיקים, שהקב"ה מתאווה לתפילתם! והיא עושה נחת רוח ושעשוע לה' יתברך, ותקובל תפילתם לרצון...

כיצד ניתן להרגיש את השני?

הבעל שם טוב הקדוש נותן דרך, כיצד לשבור את כל מחיצות הברזל של המקטרגים, וכיצד ניתן לאהוב את השני, ע"י:

שהאדם יאנח על צערו של היהודי השני.

וכאשר האדם שמח, בשמחה של האדם השני, תפילת האדם מתקבלת:

כתפילת רבי ישמעאל כהן גדול כשנכנס לקודש הקודשים.

כי כל יהודי יקר מאוד אצל הקב"ה, ונחשב אצלו כספר תורה - ממש.

ידועה האמרה של הבעל שם טוב הקדוש:

"אמירת פרק תהילים לבבי, טרחה בעשיית טובה ליהודי בגשמיות או ברוחניות, ואהבת ישראל - הם מפתחות המתאימים":

"לכל המנעולים של היכלות הרחמים, דלתות הרפואה, ישועה ופרנסה"!

רוצה שהקב"ה יאהב אותך? תן אהבה!

מענין להבין, מדוע בפסוק: "ואהבת לרעך כמוך אני ה'".

יש חיבור בין אהבת לרעך כמוך, לבין - אני ה'.

מה הקשר בין שני חלקי הפסוק?

הקב"ה אומר בכמה מקומות, כמו:

שאתה תתנהג עם חברך: 'כמוך - אני ה'!

תדון את חברך לכף זכות – כך אני אדון אותך...

תחמול ותרחם על חברך – ותזכה שגם עליך ירחם המרחם...

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הבעל שם טוב הקדוש מרבה להזכיר את הפסוק:

"בסוד ה' צילך" – כמו שתנהג עם חברך, אני אהיה כמו 'צל' מהתנהגותך, ובאותה דרך – אנהג בך.

ניתן לסכם את הדברים, בבקשה שהאר"י ז"ל חזר עליה פעמים רבות:

"שיהיה ביניהם - אהבה גדולה"!

והאהבה הזאת, תפתח ליבנו לקבלת סודות התורה, מתוך ערגה וכיסופין לקדושה, ויזכה עם ישראל להיגאל ברחמים.

יהי רצון שזכות האר"י הקדוש - רבי יצחק לוריא בן רבי שלמה אשכנזי תגן עלינו, ונזכה לגילוי משיח צדקנו במהרה, אמן.